Zdrowie i pomoc społeczna

KARTA DUŻEJ RODZINY
30 września 2014

INFORMACJE DOTYCZĄCE KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.

 

Składając wniosek o ustalenie prawa do karty dużej rodziny (który się składa w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania) należy okazać następujące dokumenty:

 

1) dowody osobiste pełnoletnich członków rodziny (rodziców i pełnoletnich dzieci),
2) oświadczenia (zawierające klauzulę „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”) obojga rodziców o tym, że dany rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej (wzór w/w oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej urzędu),
3) akty urodzenia dzieci lub inne dokumenty potwierdzające ich tożsamość (w przypadku niepełnoletnich dzieci),
4) akt zawarcia małżeństwa, jeżeli małżonek nie jest rodzicem dzieci,
5) w przypadku dzieci pełnoletnich zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej o kontynuacji nauki w bieżącym roku szkolnym lub akademickim i o przewidywanym terminie zakończenia nauki (lub oświadczenia pełnoletnich dzieci składane pod rygorem odpowiedzialności karnej – należy zawrzeć klauzulę „jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń” dotyczące kontynuacji nauki w danej placówce i o planowanym terminie zakończenia nauki w tej placówce),
6) w przypadku pełnoletniego dziecka niepełnosprawnego – orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
7) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w w/w pieczy,  
8) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
9) w przypadku cudzoziemców ubiegających się o Kartę Dużej Rodziny – należy okazać również dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy z dnia 23 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (DZ. U. z 2014r. poz. 1863) organ sporządza i uwierzytelnia kopie przedstawionych dokumentów.  

Po złożeniu wniosku i okazaniu wszystkich niezbędnych dokumentów tut. Urząd występuje do Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych o wydanie kart dla członków rodziny – wstępny czas oczekiwania to ok. 30 dni. Po otrzymaniu w/w kart tut. Urząd skontaktuje się z Państwem drogą telefoniczną (przez wiadomość SMS) w celu ustalenia terminu odbioru kart przez Wnioskodawcę.

Wydanie duplikatu zagubionej, skradzionej lub utraconej w inny sposób Karty Dużej Rodziny podlega opłacie w wysokości 9,21 zł za każdą utraconą Kartę.

Składając wniosek o wydanie duplikatu karty należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia w/w opłaty.
Wpłaty można dokonać w kasie tut. Urzędu lub na konto Urzędu o numerze: 02-1030-1508-0000-0005-5003-5235. 

 

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia prowadzi postępowanie w sprawach o przyznanie Karty Dużej Rodziny
al. Krakowska 257 p. 134 (I  piętro), 02-133 Warszawa
Telefon: (22) 443 43 55, (22) 443 43 56, (22) 443 43 52

Karta Dużej Rodziny - o przysługujących ulgach i uprawnieniach informacje można uzyskać na stronach: www.mpips.gov.pl i  https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

Pliki do pobrania: