Porady prawne

Punkt bezpłatnej pomocy prawnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ul. Centralna 24, 02-271 Warszawa, tel. 22 443 44 74
 

Punkt czynny jest w następujących dniach i godzinach:
Poniedziałek: 8:00-15:00
Wtorek:       13:00- 16:00 oraz 18:00-20:00
Środa:          8:00-15:00
Czwartek:    12:30-15:30
Piątek:         8:00-10:00  oraz 13:00-20:00
Sobota:        8:30-17:30
 
Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają radcy prawni i adwokaci.

Z pomocy prawnej skorzystać mogą:
• Osoby które nie ukończyły 26 roku życia,
• Osoby które ukończyły 65 rok  życia,
• Osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
• Osoby które w okresie 12 m-cy poprzedzających zwrócenie się o pomoc prawną przyznane miały świadczenie z pomocy społecznej /na podstawie ustawy  o pomocy społecznej/ ,
• Kombatanci,
• Weterani,
• Osoby które znalazły się  w sytuacji zagrożenia  lub poniosły stratę  w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy naturalnej, awarii technicznej,
• Kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna polegać będzie na:
• Informowaniu o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnionej osobie uprawnieniach i o spoczywających na ww. osobie obowiązkach
• Wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania problemu prawnego
• Pomoc w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy /z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo –administracyjnym/
• Sporządzaniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z Urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postepowaniu sądowoadministracyjnym
Nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie osobom uprawnionym z zakresu:
• Prawa pracy,
• Prawa cywilnego
• Prawa Karnego
• Prawa administracyjnego
• Prawa ubezpieczeń społecznych
• Prawa rodzinnego

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw z zakresu:
• Prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
• Prawa celnego
• Prawa dewizowego
• Prawa handlowego
• Prowadzenia działalności gospodarczej / wyjątkiem jest pomoc w przygotowaniu do rozpoczęcia tej działalności/