Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy

al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 338
tel.: (+48) 22 443 42 92
fax: (+48) 22 443 42 89

Zakres działań:

Do zakresu działania Wydziału Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy należy w szczególności:
1) prowadzenie spraw działalności kulturalnej oraz instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a w szczególności:
  a) wykonywanie zadań organizatora kultury względem instytucji kultury przekazanych  do kompetencji Dzielnicy, w tym:
    - prowadzenie rejestru tych instytucji,
    - zatwierdzanie rocznych sprawozdań tych instytucji,
    - prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem rocznych dotacji tym instytucjom na koszty prowadzenia przez nie działalności,
  b) wykonywanie czynności z zakresu nadzoru nad działalnością instytucji kultury przekazanych do kompetencji Dzielnicy – w zakresie wynikającym z zadań przekazanych Dzielnicy oraz pełnomocnictw udzielonych członkom Zarządu Dzielnicy, w tym Burmistrzowi,
  c) przyznawanie nagród i stypendiów osobom zajmującym się na obszarze dzielnicy twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, na warunkach i w trybie określonych w uchwale Rady m.st. Warszawy,
  d) współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239), działającymi na obszarze dzielnicy, poprzez wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:
    – przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie ogłoszeń     
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych,
    – przyjmowanie ofert realizacji zadań publicznych,
    – przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie powoływania komisji konkursowych do spraw opiniowania ofert,
    – przygotowywanie projektów uchwał Zarządu Dzielnicy w sprawie wyboru ofert,
    – przygotowywanie projektów umów o wsparcie/powierzenie realizacji zadań publicznych,
    - dokonywanie kontroli oraz oceny realizacji zadań publicznych,
  e) prowadzenie spraw związanych z organizacją dzielnicowych imprez kulturalnych,
  f) prowadzenie spraw związanych z animacją działań kulturalnych,
  g) merytoryczna opieka oraz ochrona pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy,
  h) prowadzenie ewidencji pomników i miejsc pamięci narodowej położonych na obszarze Dzielnicy,
  i) występowanie do właściwych organów z wnioskami w sprawie utworzenia miejsca pamięci narodowej, położonego na obszarze Dzielnicy,
  j) realizacja zadań w zakresie kierowanych przez Dzielnicę wniosków o nadanie nazw ulicom i placom na terenie Dzielnicy – według odrębnie określonych zasad;
2) współpraca z Biurem Stołecznego Konserwatora Zabytków w zakresie realizacji zadań zleconych m.st. Warszawie z zakresu ochrony zabytków i wykonywanych przez Dzielnicę;
3) realizacja i koordynacja działań związanych z budżetem partycypacyjnym oraz współpracą z organizacjami pozarządowymi;
4) wykonywanie czynności w zakresie powstawania centrów lokalnych,  w tym:
  a) przeprowadzanie spotkań warsztatowych z mieszkańcami,
  b) tworzenie koncepcji architektonicznej,
  c) przygotowywanie dokumentacji projektowej inwestycji,
  d) prace budowlane;
5) wykonywanie innych zadań, w szczególności wynikających z odrębnych zarządzeń Prezydenta oraz upoważnień i pełnomocnictw.