Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy

Zespół Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 120, 121
tel.: (+48) 22 443 43 71, 22 443 43 51, 22 443 44 84
fax: (+48) 22 443 43 46

Kierownik
Danuta Paciorek
Zakres działań:
  • realizacja, koordynacja i nadzór nad wykonywaniem Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy.
  • potwierdzanie sprawowania opieki nad osobą uprawnioną do renty socjalnej;
  • podejmowanie innych działań mających na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;
  • sprawy jednostki organizacyjnej pomocy społecznej przekazanej do kompetencji Dzielnicy, tj. Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działającymi na obszarze dzielnicy, poprzez wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej.