Aktualności

Projekty BP 2019 zgłaszamy od 1 grudnia do 22 stycznia
3 stycznia 2018

Projekty BP 2019 zgłaszamy od 1 grudnia do 22 stycznia!

Przypominamy, że termin zgłaszania projektów w V edycji budżetu partycypacyjnego we Włochach i całej Warszawie upływa z dniem 22 stycznia 2018 r. 

Pamiętajmy, że projekty mogą dotyczyć tylko tych zadań, którymi na co dzień zajmuje się urząd dzielnicy lub jednostki miejskie (np. Zarząd Dróg Miejskich czy Zarząd Oczyszczania Miasta).

Katalog zadań obejmuje wiele obszarów, m.in. sport, rekreację, edukację, kulturę, komunikację, ochronę środowiska, pomoc społeczną, przestrzeń publiczną, zieleń miejską a także działania interdyscyplinarne.

Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz.

Można to zrobić przez internet, na stronie: www.twojbudzet.um.warszawa.pl . Mozna również wypełnić formularz w formie papierowej, który należy – wraz z wszystkimi załącznikami – przekazać do urzędu dzielnicy: osobiście albo listownie, na adres urzędu dzielnicy z dopiskiem „Budżet partycypacyjny 2019”, decyduje data wpływu formularza do urzędu.

Każdy autor projektu może otrzymać pomoc w wypełnieniu formularza oraz w kwestiach merytorycznych dotyczących m.in. rozwiązań technicznych lub oszacowania kosztów realizacji. Pracownicy urzędu są dostępni telefonicznie i mailowo w godzinach pracy.

Zapraszamy także na:
- dyżury konsultacyjne, 
- maratony pisania projektów.

Szczegóły na stronie - http://ud-wlochy.waw.pl/page/554,budzet-partycypacyjny-2019.html

Jak wypełnić formularz zgłoszenia?
1. Wpisz swoje dane kontaktowe.
2. Wymyśl nazwę projektu, która będzie oddawała jego istotę, będzie atrakcyjna i zrozumiała. W trakcie głosowania ta nazwa znajdzie się na karcie do głosowania.
3. Wybierz dzielnicę i obszar, w którym chcesz zgłosić swój projekt.
4. W Ursusie musi to być projekt lokalny, odpowiadający na potrzeby mieszkańców tego konkretnego obszaru.
5. Określ jego lokalizację. Projekty powinny być zgłaszane na terenach należących do m.st. Warszawy. Niektóre dzielnice dopuszczają możliwość realizacji projektów na innych terenach. Wtedy do formularza zgłoszeniowego musisz dołączyć zgodę właściciela terenu. Mapę z informacjami, do kogo należy dany teren, znajdziesz na stronie mapa.um.warszawa.pl w zakładce Własność.
6. Zaznacz kategorie i grupy osób, do których kierujesz swój projekt.
7. Opisz zasady ogólnodostępności, na jakich mieszkańcy będą korzystali z efektów realizacji projektu.
8. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój projekt i z jakich działań będzie się składał.
9. Uzasadnij potrzebę realizacji właśnie tego projektu. Napisz, dlaczego jest wart zrealizować i jakie ma znaczenie dla dzielnicy i społeczności.
10. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. Możesz skorzystać z przykładu cennika działań na stronie twojbudzet.um.warszawa.pl/ile_kosztuje_miasto. Podaj szacunkowe kwoty. Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu dzielnicy i jednostek miejskich.
11. Ww Włochach koszt realizacji projektu nie może być wyższy niż 900 000 zł na obszar Okćeia oraz 1 100 000 zł na obszar Włochy (Stare i Nowe Włochy).
12. Oszacuj i podaj koszt utrzymania projektu w kolejnym roku. Te koszty będzie dodatkowo ponosiło Miasto.
13. Dołącz listę poparcia. O projekcie porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi. Zbierz na specjalnym formularzu poparcia 30 podpisów od osób, które popierają realizację Twojego projektu. Co najmniej 15 osób spośród nich musi być mieszkańcami danego obszaru: Ursus Północny lub Ursus Południowy. Formularz możesz pobrać ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub otrzymać wydrukowany w urzędzie dzielnicy.
14. Dołącz dodatkowe załączniki. Możesz załączyć zdjęcia, mapki, rysunki lub inne informacje, które ciekawie zaprezentują Twój projekt.
15. Nie wskazuj potencjalnego wykonawcy zadania ani trybu jego wyłonienia. Współdecydujemy o tym, co ma zostać zrealizowane, a nie kto ma to wykonać. Zadania będą realizowane przez Urząd Miasta, a wykonawcy będą wyłaniani zgodnie z obowiązującymi procedurami np. w drodze przetargu czy konkursu.
16. Projekt możesz zgłosić samodzielnie lub z maksymalnie 2 osobami. Jednak musicie wyznaczyć spośród siebie 1 osobę, która będzie kontaktowała się z pracownikami urzędu.
17. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie skończyłaś(eś) jeszcze 18 lat. Wystarczy, aby Twój rodzic lub opiekun wyraził na to zgodę, podpisując specjalny formularz – do pobrania ze strony twojbudzet.um.warszawa.pl lub w urzędzie dzielnicy).
18. Możesz zgłosić projekt, nawet jeśli nie posiadasz polskiego obywatelstwa, jeśli pochodzisz z innego kraju, nie posiadasz polskiego obywatelstwa i numeru PESEL - ale mieszkasz w Warszawie. Wystarczy, że dopełnisz formalności w Wydziale Obsługi Mieszkańców dowolnego urzędu dzielnicy.
19. Uzupełnienie formularza. Pracownicy urzędu sprawdzą czy Twój projekt został zgłoszony prawidłowo – czy formularz został dostarczony w terminie, czy został wypełniony poprawnie i czy dokumentacja jest kompletna. Jeżeli konieczne będzie uzupełnienie braków lub poprawienie błędów - pracownicy urzędu skontaktują się z Tobą, poproszą o uzupełnienie formularza i wprowadzenie niezbędnych poprawek w ciągu trzech dni roboczych. Ale jeśli nie skorzystasz z tej możliwości, Twój projekt nie będzie dalej rozpatrywany.
20. Możesz zgłosić dowolną liczbę projektów dla dowolnej dzielnicy; niekoniecznie musisz w niej mieszkać.