Aktualności

I Sesja Rady Dzielnicy - 13 listopada
7 listopada 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie I z dnia 7 listopada 2018r. na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju m. st. Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) Komisarz Wyborczy w Warszawie I postanawia:

1. Zwołuje się pierwsze sesje nowo wybranych 18 rad dzielnic m. st. Warszawy na kadencję
2018 - 2023 w celu złożenia ślubowania przez radnych.
2. Terminy poszczególnych sesji oraz miejsca ich przeprowadzenia zawiera załącznik nr 1
do postanowienia.
3. Ustala się porządek obrad pierwszej sesji zgodnie z załącznikiem nr 2 do postanowienia.
4. Zobowiązuje się biura rad w poszczególnych urzędach dzielnic do zawiadomienia nowo
wybranych radnych o terminie i miejscu sesji.
5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomosci.


Komisarz Wyborczy
Rafał Wagner

 

 

Załącznik nr 2 do Postanowienia
Komisarza Wyborczego
w Warszawie I z dnia 7 listopada 2018 r.

P O R Z Ą D E K  O B R AD
1. Otwarcie sesji przez radnego seniora i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych.
3. Informacja Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do Rady Dzielnicy oraz wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór przewodniczącego rady dzielnicy.
6. Ustalenie liczby i wybór wiceprzewodniczących rady dzielnicy.
7. Zamknięcie sesji.

Informacja dodatkowa:
Na sesji obecny będzie przedstawiciel Prezydenta m. st. Warszawy, który dla ułatwienia procedowania będzie uprawniony (zgodnie z § 22 ust. 4 i § 23 ust. 4 Statutu dzielnicy m.st. Warszawy) do wyrażenia zgody na ewentualne propozycje zmiany porządku obrad.

Transmisje on-linehttp://www.kurierwarszawski.tv/wlochy/indexWLOl.htm

Pliki do pobrania: