Aktualności

Nabór do Rady Seniorów - do 13 marca
14 lutego 2019

Ogłoszenie Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy o naborze kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

Realizując zapisy § 6 załącznika do uchwały Nr 19/IV/2019 Rady Dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

1. Rada Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy jako organ o charakterze inicjatywnym, doradczym i konsultacyjnym będzie wspierać aktywność osób starszych i służyć integracji seniorów.

2. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prowadzony jest od dnia ogłoszenia, tj. od dnia 20 lutego 2019 r. do dnia 13 marca 2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy).

3. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym 9 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.

4. Członkiem Rady może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat i wyróżnia się działalnością na rzecz środowisk osób starszych.

5. Kadencja Rady trwa cztery lata licząc od dnia jej wyboru. Praca w Radzie ma charakter społeczny. Członkom nie przysługuje wynagrodzenie, dieta ani zwrot kosztów związanych z pracą w Radzie.

6. Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 5 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Włochy.

7. Zgłoszenie kandydata następuje w formie pisemnej i zawiera w szczególności:
   1) Imię/imiona, nazwisko kandydata, adres zamieszkania, data urodzenia, krótką notkę biograficzną kandydata;
   2) zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury;
   3) zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z kandydowaniem do Rady;
   4) listę poparcia co najmniej 5 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborem przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy do Rady.

8. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy” do Wydziału Obsługi Mieszkańców, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, parter, pokój Nr 20,  od dnia  20 lutego 2019 r.  do dnia 13 marca 2019 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek 8.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00.

9. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257 - Wydziale Obsługi Mieszkańców, parter, punkt Informacyjny oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy www.ud-wlochy.waw.pl

10. Imienna lista kandydatów wraz z krótkimi informacjami o członkach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy www.ud-wlochy.waw.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy, w wybranej prasie lokalnej oraz za pomocą mediów społecznościowych.

 


/-/ Artur Wołczacki
Burmistrz Dzielnicy Włochy
m.st. Warszawy

 

Pliki do pobrania: