Kalendarz wydarzeń

Aktualności

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 94
9 maja 2019

Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 94

UD-XVI.WOW.2111.2.2019.MLI (2.BE-WKO.IMA)

 

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dnia 8 maja 2019 r.
OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:
Szkoły Podstawowej nr 94 im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ul. Cietrzewia 22a

1.  Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2 i § 6 oraz w § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. poz. 1597)

2.  Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

  a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

  b)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  – stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
  – stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  – stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

  c)   oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
  – imię (imiona) i nazwisko,
  – datę i miejsce urodzenia,
  – obywatelstwo,
  – miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

  d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

  e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

  f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

  g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

  h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

  i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 430, 399, 447 i 534),

  k) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458, 1669, 1693 i 2192),

  l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

  m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

  o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3 Oferty należy składać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, parter, pokój nr 20, tel. (22) 443 43 96 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:

  a)  Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy - www.eto.um.warszawa.pl
  b)  na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl
  c)  na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – www.ud-wlochy.waw.pl

4. Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej. Oferta składana w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.

Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 2 lit. d-g, k i l.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
  /-/ Joanna Gospodarczyk
 Dyrektor Biura Edukacji

Pliki do pobrania:
Zobacz także: