Kalendarz wydarzeń

Aktualności

UCHWAŁA NR XXXVI/443/19
26 czerwca 2019

UCHWAŁA NR XXXVI/443/19
ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021 pod nazwą:
„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 15 ust. 2a,2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 poz. 688) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2016r. poz. 6725) uchwala się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021 w następującym składzie:
1) Sebastian Piliński - Przewodniczący komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
2) Danuta Paciorek - Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawicielka Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;
3) Krzysztof Golachowski – Członek komisji konkursowej do opiniowania ofert – przedstawiciel Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego  Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy;

§ 2. Komisja konkursowa, o której mowa w § 1, opiniować będzie oferty złożone
w ramach otwartego konkursu ofert, przeprowadzanego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,    na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021 pod nazwą:
„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.

§ 3. W razie nieobecności Przewodniczącego komisji konkursowej do opiniowania ofert zastępuje go Danuta Paciorek – Członkini komisji konkursowej do opiniowania ofert.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

§ 5. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy www.ngo.um.warszawa.pl oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń.
        2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI/443/19
ZARZĄDU DZIELNICY WŁOCHY M.ST. WARSZAWY
z dnia 26.06.2019 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach 2019-2021 pod nazwą:
„Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako alternatywa wobec przemocy i uzależnienia od alkoholu, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin, w szczególności zamieszkujących na terenach koncentracji problemów społecznych w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy”.


Na podstawie art. 15 ust. ust. 2a, ust. 2b, ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 j.t.) oraz § 27 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2018 r., poz. 6725 j.t.), Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy powołuje komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w latach: 2019-2021.
Zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia nr 339/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 marca 2019r., komisja konkursowa na zasadzie równego uczestnictwa składa się co najmniej z dwóch przedstawicieli Prezydenta m.st. Warszawy oraz co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji wskazanych przez właściwe DKDS-y.
Pismem z dnia 17.04.2019r. zwrócono się do Przewodniczącego Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z prośbą o wskazanie dwóch członków DKDS do komisji opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert ogłaszanych w roku 2019.  Dzielnicowa Komisja Dialogu Społecznego, do prac w komisji opiniującej oferty wskazała  jednego przedstawiciela.

 

 

Pliki do pobrania: