Aktualności

Zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
12 sierpnia 2019

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej >>

 

Zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych – uzupełnienie składu komisji

1. Urząd Dzielnicy Włochy prowadzi również zapisy kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w charakterze uzupełnienia. Dotyczy to sytuacji, gdy komitety wyborcze nie zgłoszą odpowiedniej liczby kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, skład komisji będzie uzupełniany o osoby, które zgłosiły się do Urzędu Dzielnicy Włochy.
2. Członkiem obwodowej komisji wyborczej może być osoba, która:
   a. jest obywatelem polskim,
   b. najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat,
   c. nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
   d. nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,
   e. nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.
4. Członkom obwodowych komisji wyborczych na podstawie uchwały nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy, przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem przypisanych im czynności w następującej wysokości:
   a. dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 500 zł,
   b. dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
   c. dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.
5. Druk zgłoszenia dostępny jest TUTAJ, a także w Urzędzie Dzielnicy Włochy w Informacji – Wydział Obsługi Mieszkańców (parter) oraz w Wydziale Organizacyjnym dla Dzielnicy Włochy – pok.413 (IV p.).
6. Zgłoszenia będą przyjmowane w wyżej wymienionych miejscach w terminie do dnia 13 września 2019 r. (do godz. 16:00).
 

Pliki do pobrania:
Zobacz także: