Aktualności

Obowiązki właścicieli lub zarządców nieruchomości dot. odpadów komunalnych
12 sierpnia 2019

Szanowni Państwo,
priorytetem dla samorządu warszawskiego jest zapewnienie prawidłowego, sprawnego i zgodnego z przepisami odbioru odpadów komunalnych w obowiązującym pięciofrakcyjnym systemie. Zasady dotyczące systemu gospodarki odpadami uregulowane są na podstawie uchwały nr XV/351/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy (dalej RUCP) oraz uchwały nr LXI/1632/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów (dalej Uchwała usługowa).

W celu wsparcia wiedzy na temat nowego systemu gospodarki odpadami przedkładamy wyciąg z aktów prawa miejscowego w zakresie obowiązków właścicieli lub zarządców nieruchomości oraz krótkie zestawienie dobrych praktyk w jaki sposób funkcjonować w zgodzie z obowiązującymi przepisami:

Obowiązki właściciela/zarządcy nieruchomości:
- Właściciel nieruchomości zgodnie z ustawą z dnia 13 września o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622, z pozn. zm.) art. 5. 1. zapewnia utrzymanie czystości i porządku m in. poprzez zbieranie odpadów, pozbywanie się odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, a także realizację innych obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie;
- Właściciel nieruchomości lub zarządca wyznacza miejsce gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości albo w innym miejscu, do którego posiada tytuł prawnym zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami powszechnie obowiązującymi (§17. 3. RUCP);
- Miejsca gromadzenia odpadów powinny być tak zorganizowane, aby odległość od zgodnego z przepisami prawa miejsca postoju pojazdu operatora była nie większa niż 25 metrów (§ 19. 3. RUCP);
- W celu sprawnego odbioru odpadów z miejsca ich gromadzenia, właściciel bądź zarządca nieruchomości ustala z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne sposób odbioru odpadów komunalnych z miejsca gromadzenia odpadów (np. przekazanie kluczy/pilotów lub innych metod dostępu do altan śmietnikowych bądź terenu nieruchomości jeśli jest ogrodzona) (§ 19. 2. RUCP);
- Została ustalona minimalna częstotliwość odbioru odpadów z zabudowy wielolokalowej w następujący sposób (§4. 1. 2. Uchwały usługowej):
- papier - co dwa tygodnie;
- metale i tworzywa sztuczne - co dwa tygodnie;
- szkło - co cztery tygodnie;
- odpady wielkogabarytowe - co cztery tygodnie;
- bio - co tydzień;
- odpady zielone - w okresie od marca do listopada - co tydzień;
- odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;
- W celu ustalenia odpowiedniej pojemności i liczby pojemników przeznaczonych na zbieranie odpadów komunalnych należy uwzględnić minimalną częstotliwość odbiorów; pojemniki na odpady dostarcza m.st. Warszawa, a także zapewnia utrzymywanie ich w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym (§ 10. 2. RUCP i § 3. 1.2. Uchwały usługowej). Na podstawie zawartych umów na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu m.st. Warszawy pojemniki dostarcza i myje operator właściwy dla każdej dzielnicy;
- W przypadku sytuacji przepełniania pojemników na odpady należy zgłosić za pośrednictwem systemu 19115 zapotrzebowanie na większą ilość pojemników (§ 6. Uchwały usługowej), operator obsługujący nieruchomość oceni zasadność zgłoszenia;
- Odpady wielkogabarytowe należy zbierać luzem, w miejscach gromadzenia odpadów, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru lub w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawianych przez podmiot odbierający odpady komunalne w wyznaczonych terminach, na okres nie dłuższy niż 24 godziny (§7. 2. 1,2. RUCP).

Dobre praktyki zbierania odpadów w miejscach gromadzenia odpadów:
- Szczegółowe informacje o nowych zasadach segregowania odpadów komunalnych oraz pozostałe dane z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się na stronie www.czysta.um.warszawa.pl, natomiast harmonogramy odbioru odpadów i zgłoszenia w sprawie odpadów obsługiwane są przez Miejskie Centrum Kontaktu 19115 Warszawa; dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości, przedstawić dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości;
- Poszczególne frakcje odpadów komunalnych odbierane są z terenu nieruchomości bez limitów ilościowych;
- Właściciele nieruchomości lub zarządcy nieruchomości zbierają powstałe na terenie nieruchomości odpady komunalne w miejscach gromadzenia odpadów, odpowiednio w pojemnikach lub workach w podziale na frakcje: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady wielkogabarytowe, zielone oraz zmieszane;
- Odpady opakowaniowe z papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowania wielomateriałowe (tzw. tetrapaki) należy, w miarę możliwości, zgnieść przed ich włożeniem do pojemnik lub worka;
- Pozostałe rodzaje odpadów komunalnych oddajemy do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które znajdują się pod adresem ul. Płytowa 1 i ul. Zawodzie 1 w Warszawie;
- Do PSZOK możemy oddać wszystkie frakcje odpadów zbieranych selektywnie, m.in.: opakowania po olejach silnikowych, detergentach, pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach, opony pojazdów osobowych, motocykli i rowerów, odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, terakoty, glazury z samodzielnie przeprowadzanych remontów, odzież i tekstylia, farby i opakowania po farbach, tusze, tonery, drewno, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, baterie, przeterminowane leki lub inne niewymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny;
- Aby zapewnić lepszą funkcjonalność systemu odbioru odpadów w Warszawie istnieją Mobilne PSZOK-i - MPSZOK-i są to pojazdy odpowiednio przystosowane i oznaczone, przeznaczone do bezpłatnego przyjmowania od mieszkańców odpadów komunalnych; w każdej Dzielnicy w środy i soboty organizowane są miejsca postoju MPSZOK-ów, gdzie można oddać odpady, których nie wyrzucamy do dedykowanych pojemników lub worków na odpady.

W systemie gospodarki odpadami najważniejsze jest to, aby jak najmniej odpadów wpadało do czarnego pojemnika, dlatego dobre praktyki mają zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Pliki do pobrania: