Aktualności

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku
23 listopada 2020

Szanowni Państwo,

w dniu 18 listopada 2020 r. Zarząd Dzielnicy Włochy podjął uchwały w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w 2021 roku pod nazwą:

Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/edukacja-kulturalna-dzieci-i-m-odzie-y-otwarty-konkurs-ofert-przeprowadzany-przez-4

Realizacja przedsięwzięć kulturalno-artystycznych integrujących i aktywizujących mieszkańców dzielnicy:
http://ngo.um.warszawa.pl/otwarte-konkursy/realizacja-przedsi-wzi-kulturalno-artystycznych-integruj-cych-i-aktywizuj-cych-mi-2

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17 grudnia 2020 roku do godz. 16.00.
2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.
3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, nr telefonu 22 44 34 292, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00).

Zapraszamy do składania ofert.