Aktualności

XX Sesja Rady Dzielnicy - 25 maja
18 maja 2020

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 5, § 22 ust. 1, 2 i 3 oraz § 23 ust. 1 i 2 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 16 do Uchwały NR LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r. w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 2019, poz. 13139) zwołuję XX Sesję Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na 25 maja 2020 roku, na  godz. 18.00
W związku z art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowych (Dz.U. poz. 374, z późn. zm.), XX sesja odbędzie się w zdalnym trybie obradowania.
Zgodnie z § 22 ust. 7 Statutu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy przesyłam w załączeniu porządek obrad sesji wraz z materiałami.

 

Porządek obrad
XX Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
w dniu 25 maja 2020 r., godzina 18.00

1. Otwarcie Sesji – stwierdzenie kworum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
4. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w sprawie postępowania Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa wobec Robotniczego Klubu Sportowego „Okęcie”- druk nr 125.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie Sesji.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/1475/rada-dzielnicy-wlochy.htm

Komunikacja z mieszkańcami będzie za pośrednictwem maila i telefonu.
nr tel. 22 443 42 15
Adres e-mail:  wlochy.wor@um.warszawa.pl

 

Pliki do pobrania: