Aktualności

Nabór wniosków o dotacje m.st. Warszawy NA PRACE PRZY ZABYTKACH
30 września 2020

Nabór wniosków o dotacje m.st. Waraszwy NA PRACE PRZY ZABYTKACH

Podstawa prawna: Uchwała N r XVII/ 428/2019 R ady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2019 r .

Nowe terminy składania wniosków:
1 października – 2 listopada 2020 r . – na prace planowane na 2021 r .
1-30 kwietnia 2021 r . – na refundacje nakładów poniesionych w 2020 r .

UWAGA! Liczy się data wpływu wniosku do Urzędu

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków przy ul. Nowy Świat 18/20

Formularze wniosków o udzielenie dotacji sa do pobrania na stronach
www.zabytki.um.warszawa.pl, zakładka DOTACJE
www.bip.warszawa.pl
www.warszawa19115.pl
• w Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków – ul. Nowy Świat 18/20

Dokumenty wymagane do wniosku o udzielenie dotacji
Uchwała zawiera wykaz wymaganych dokumentów – odrębny dla zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz dla GEZ, z podziałem na prace planowane i refundację.

NA JAKIE PRACE MOŻE BYĆ UDZIELONA DOTACJA?
Dotacja może obejmować nakłady konieczne na:
1) przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
2) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
3) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
4) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
5) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
6) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;
7) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;
8) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
9) uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
10) działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub o grodu;
11) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytkach, o których mowa w pkt 2 - 10;
12) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.
Dotacja w formie REFUNDACJI może obejmować nakłady konieczne wymienione powyżej oraz nakłady na:
1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
2) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
3) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
4) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
5) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.

www.zabytki.um.warszawa.pl