Aktualności

Projekt „WŁĄCZ SIĘ!
21 grudnia 2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020

Informacje o Projekcie

1. Projekt „WŁĄCZ SIĘ! -wsparcie aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Warszawy”, ma na celu zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej 150 osób (83K i 67M) niepracujących, zagrożonych  ubóstwem  lub  wykluczeniem  społecznym,  zamieszkujących  województwo mazowieckie -z terenu m.st.Warszawy, w okresie od 1 czerwca 2020 do 31 maja 2022.
2.Udział w Projekcie jest bezpłatny.
3.Liderem w Projekcie jest POLBI Sp. z o.o.
4.Biuro Projektu znajduje się w Warszawie przy ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34.
5.Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu mogą zostać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, spełniające następujące przesłanki:
- zagrożone ubóstwem/wykluczeniem społecznym;
- mające ukończony 18 rok życia;
- mieszkające na terenie m. st. Warszawy;
- nie korzystające, w okresie przed przystąpieniem do projektu oraz w jego trakcie, ze wsparcia w projektach pozakonkursowych wyłonionych w naborze RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/19;
- korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.);doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż 1przesłanek, określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).Preferowane osoby do objęcia wsparciem w szczególności, to:
- osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020;
- osoby z niepełnosprawnością;
- kobiety;
- osoby zamieszkujące dzielnice: Targówek, Praga Północ oraz Bielany;
- osoby długotrwale pozostające bez pracy;
- osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych;
- osoby posiadające co najmniej 3 dzieci.
6.W ramach projektu uczestnicy mogą wziąć udział w:

Diagnozie uczestnika projektu (udział obowiązkowy):
- Indywidualne konsultacje z psychologiem –2 godz./os.
- Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym –2 godz./os.2.Szkoleniach zawodowych wraz z egzaminem:
- kurs grafiki komputerowej w Social Media
- kurs analizy danych
- kurs specjalisty ds. kadr i płac
- kurs profesjonalnej obsługi klienta oraz magazynier z obsługą skanera.
3.Warsztatach:
- Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy –2 dni x 8 godzin
- Trening kompetencji społecznych i interpersonalnych –3 dni x 6 godzin
4.Stażu zawodowym, którego uczestnicy otrzymają:
- Badanie lekarza medycyny pracy
- Stypendium stażowe w wysokości 1057,60 zł netto/m-c
- Zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy 98,00 zł/m-c
- W trakcie trwania stażu zawodowego Lider projektu opłaca składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
5.Indywidualnych spotkaniach ze specjalistami:
- Indywidualny coaching zawodowy – śr. 3 godz./os.
- Indywidualne pośrednictwo pracy – śr. 3 godz./os.
- Indywidualne poradnictwo psychologiczne/psychospołeczne – śr. 4 godz./os.
- Indywidualne poradnictwo specjalistyczne – razem śr. 4 godz./os:
  - psychoterapeuta
  - dietetyk
  - prawnik
  - specjalista ds. edukacji finansowej
Zapewniamy:
- ubezpieczenie NNW na cały rok
- catering i zwrot kosztów dojazdu*
- stypendium szkoleniowe (6,90 zł za godz./os.) i materiały szkoleniowe
- zwrot kosztów dojazdu na spotkania indywidulne–(8,80 zł/spotkanie)
* Zwrot kosztów dojazdu dotyczy warsztatów, szkoleń stacjonarnych oraz spotkań indywidualnych w formie stacjonarnej, catering dotyczy warsztatów oraz szkoleń stacjonarnych

Forma: Warsztaty, szkolenia i spotkania indywidualne w formie stacjonarnej lub „online” KONTAKT: Biuro projektu (czynne od pn.-pt.w godz. 9.00-16.00)
ul. Przybyszewskiego 48/54 lok. 34 01-824 Warszawa
Tel. 530 917 012
E-mail: aktywizacja@polbi.com.pl
www.polbi.p

 

Pliki do pobrania: