Biuro Mienia Miasta i Skarbu Państwa

ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00-613 00-613 Warszawa
tel.: (+48) 22 443 20 00; 22 443 20 01
fax: (+48) 22 443 20 02

Zakres działań:
 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic.
 • Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent. 
 • Regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do dzielnic, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych. 
 • Regulowanie praw rzeczowych mienia nieruchomego Skarbu Państwa, co do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent, z zastrzeżeniem kompetencji Biura Spraw Dekretowych. 
 • Przygotowywanie umów zobowiązaniowych w zakresie działalności Biura. 
 • Regulowanie praw związanych z nieruchomościami przeznaczonymi pod drogi publiczne: powiatowe, wojewódzkie i krajowe. 
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu administracji rządowej dotyczących odszkodowań za grunty zajęte bądź przeznaczone pod drogi publiczne oraz przejęte z mocy prawa. 
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń nieruchomości. 
 • Prowadzenie postępowań związanych z nieruchomościami pod projekty inwestycyjne i rozwojowe m.st. Warszawy w zakresie nieprzekazanym do kompetencji dzielnic. 
 • Prowadzenie postępowań dotyczących trwałego zarządu: 
  a) w odniesieniu do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, co  do których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent;
  b) w odniesieniu do jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy nieposiadających osobowości prawnej o znaczeniu ponaddzielnicowym, 
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie opłat adiacenckich i ustalania odszkodowań. 
 • Przekazywanie nieruchomości na rzecz urzędów centralnych i placówek dyplomatycznych. 
 • Komunalizacja i uwłaszczenie mienia na rzecz m.st. Warszawy i Skarbu Państwa, w zakresie nie przekazanym do kompetencji dzielnic. 
 • Prowadzenie innych spraw dotyczących mienia m.st. Warszawy i Skarbu Państwa nieprzekazanych innym podmiotom lub jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy. 
 • Koordynacja i nadzór nad wykonywaniem przez dzielnice zadań z zakresu  gospodarowania mieniem nieruchomym m.st. Warszawy.