Komunikaty dla mieszkańców

10 maja 2017
OGŁOSZENIE - Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy

                         Załącznik
                         do zarządzenia nr 827/2017
                         Prezydenta m.st. Warszawy
                         z dnia 8 maja 2017 r.

 

OGŁOSZENIE


Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu wychowania przedszkolnego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy oraz zaprasza
do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania

1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji w wysokości określonej w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o systemie oświaty”,  z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zadanie obejmuje również prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach z oddziałami integracyjnymi, ale nie obejmuje prowadzenia wychowania przedszkolnego dla dzieci w niepublicznych przedszkolach integracyjnych.
3. Celem zadania jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom w wieku przedszkolnym, będącym mieszkańcami m.st. Warszawy, na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

§ 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Łącznie na realizację zadania przeznacza się kwotę w wysokości:
1) 1 260.000,00 zł  w 2017 r.,
2) 3 960.000,00 zł  w 2018 r.,
3) 4 140.000,00 zł  w 2019  r.,
4) 4 320.000,00 zł  w 2020 r.


§ 3. Wysokość planowanej dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia

Wysokość dotacji na każde dziecko, uczęszczające do przedszkola niepublicznego wyłonionego w otwartym konkursie ofert, będzie udzielana w wysokości równej podstawowej  kwocie dotacji dla przedszkoli, o której mowa w art. 78b ust.1 ustawy o systemie oświaty, z tym, że na ucznia  niepełnosprawnego w wysokości  nie niższej niż kwota  przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla  m.st. Warszawy.

§ 4. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dotacji ubiegać się mogą osoby fizyczne i osoby prawne prowadzące przedszkola niepubliczne  ogólnodostępne na terenie m.st. Warszawy z wyłączeniem niepublicznych przedszkoli integracyjnych, wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawę.
2. Dotacja jest przyznawana na prowadzenie przedszkola niepublicznego wyłonionego
w otwartym konkursie ofert i może być wydatkowana zgodnie z art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oświaty.
3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji jest złożenie oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz załączników określonych w § 7 ogłoszenia.
4. Dotacja będzie udzielana i rozliczana w trybie określonym w uchwale  Rady m.st. Warszawy wydanej na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy o systemie oświaty.
5. Dotacja udzielana będzie w  ratach na podstawie miesięcznej informacji o faktycznej liczbie uczniów.
6. Dotacja przyznana będzie niepublicznemu przedszkolu wyłonionemu w otwartym konkursie ofert, spełniającemu następujące warunki określone w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty:
   1) spełni warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2, nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę m.st. Warszawy dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawę (obecnie reguluje to uchwała nr XXXIX/1031/2017 z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 931);
   2) będzie pobierać opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego nie wyższe niż  opłaty ustalone przez Radę m.st. Warszawy na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty (obecnie reguluje to uchwała wymieniona w pkt 1);
   3) będzie prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych;
   4) zapewni liczbę uczniów w oddziale przedszkolnym nieprzekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych  na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;
   5) zapewni uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty;
   6) stosuje zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli prowadzonych przez m.st. Warszawa - określone w rozdziale 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwale Rady m.st. Warszawy (obecnie reguluje to uchwała nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz.1644). Rekrutacja do przedszkoli niepublicznych odbywać się będzie przy użyciu elektronicznego systemu rekrutacji ustalonego dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania, w tym wymagana lokalizacja przedszkola

1. Termin realizacji zadania: od 1 września 2017 r.  do 31 sierpnia 2020 r.
2. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Włochy.  
3. Przedszkole niepubliczne w każdej ze wskazanych lokalizacji powinno posiadać plac zabaw dostosowany  parametrami do liczby dzieci objętych ofertą.
4. Plac zabaw, o którym mowa w ust. 3, nie może znajdować się w odległości większej niż 100 metrów w linii prostej od wskazanej w ofercie lokalizacji .


§ 6. Tryb składania ofert

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.05.2017 r. do godz. 16.00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133  Warszawa lub przesłać pocztą  lub przesyłką kurierską na adres Urząd Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa do dnia 31.05.2017 r. do godz. 16.00 (liczy się data wpływu do Urzędu).
2. Oferty należy składać w opisanych kopertach: nazwa i adres oferenta, nazwa zadania publicznego wskazanego w ogłoszeniu.
3. Oferent może złożyć kilka ofert. Jedna oferta może dotyczyć tylko jednego przedszkola.

§ 7. Wymagane dokumenty

   1. Obligatoryjnie należy złożyć:
      1) ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, zawierającą m.in. informację o planowanej liczbie uczniów - podpisaną przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego przedszkole niepubliczne, a w przypadku prowadzenia przedszkola przez kilka osób fizycznych – podpisaną przez wszystkie te osoby (według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia);
     2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy organem prowadzącym jest osoba prawna;
     3) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta w przypadku podpisania oferty przez osoby upoważnione przez organ prowadzący;
     4) zobowiązanie, o którym mowa w art. 90 ust. 1e ustawy o systemie oświaty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia;
      5) oświadczenie o braku zaległych zobowiązań finansowych wobec Urzędu m.st. Warszawy, urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 3 do ogłoszenia.
2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola.

§ 8. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w uchwale nr V/89/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1278).
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017 r.
3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie  Informacji Publicznej m.st. Warszawy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy, na stronie internetowej Dzielnicy Włochy, na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy).
4. Prezydent m.st. Warszawy może odstąpić od rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. Informację o tym podaje do publicznej wiadomości w sposób określony w ust.3.
 
§ 9. Maksymalna liczba wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych, które Dzielnica m.st. Warszawy zamierza pozyskać w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert

Łącznie w wyniku otwartego konkursu ofert Dzielnica Włochy m.st. Warszawy zamierza pozyskać  300 wolnych miejsc w przedszkolach niepublicznych.

 

Pliki do pobrania: