Komunikaty dla mieszkańców

7 lipca 2017
Ogłoszenie o naborze kandydatów w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Włochy na opiekunów prawnych i kuratorów...

Ogłoszenie o naborze kandydatów w Ośrodku Pomocy Społecznej
Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ul. Czereśniowa 35
na opiekunów prawnych i kuratorów dla osób całkowicie
bądź częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r, Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami) przyjmuje się zgłoszenia osób gotowych do pełnienia funkcji opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych celem wskazania kandydatów Sądowi Rejonowemu w związku z prowadzonymi postępowaniami w sprawie ustanowienia opiekunów prawnych, kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób niepełnosprawnych, w przypadkach wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Na podstawie art. 162 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz art. 597 k.p.c. opiekunowi przysługuje wynagrodzenie, o którego przyznaniu na wniosek opiekuna orzeka sąd. Wynagrodzenie może być wypłacane okresowo w stosunku miesięcznym lub jednorazowo w dniu ustania opieki. Nie przysługuje ono, jeżeli nakład pracy opiekuna jest nieznaczny, co pozostawione jest ocenie sądu.

Zakres podstawowych zadań:
- sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym,
- zarządzanie majątkiem podopiecznego zgodnie z art. 155 § 1 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy,
- reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami,
- sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd,
- inne obowiązki nałożone przez sąd.

Wymagania:
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- pełna zdolność do czynności prawnych,
- korzystanie z pełni praw obywatelskich,
- niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajowości albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
- nieposzlakowana opinia,
- stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
- niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny, wskazujący powody zgłoszenia kandydatury do pełnienia funkcji publicznoprawnej i posiadane kwalifikacje lub doświadczenie,
- oświadczenie osoby o wyrażeniu zgody na  przekazanie danych do sądu, jako kandydata do pełnienia funkcji o której mowa w ogłoszeniu,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.