Komunikaty dla mieszkańców

21 grudnia 2017
Zmiana przepisów dot. udzielania 50% bonifikaty z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntu

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy informuje, że nastąpiła zmiana przepisów dot. udzielania 50% bonifikaty z tyt. opłat za użytkowanie wieczyste gruntu.

Od 1 września 2017 roku, nastąpiła zmiana art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2016 r. poz. 2147, ze zm.).
W wyniku ww. zmiany przepisów:
• wnioski dot. udzielenia ww. bonifikaty należy złożyć w terminie DO DNIA 1 MARCA roku, za który opłata jest wnoszona. Wnioski złożone po wskazanym terminie (po 1 marca) będą rozpatrywane negatywnie, co w konsekwencji oznacza nieprzyznanie bonifikaty.
• dochód miesięczny, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa
w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.
• przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.