Komunikaty dla mieszkańców

2 lutego 2018
Ogłoszenie Prezydent m.st. Warszawy

OGŁOSZENIE

     Prezydent m. st. Warszawy zawiadamia, że zgodnie z wnioskiem, złożonym w Biurze Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy przez Polską Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Oddział w Warszawie z siedzibą w Warszawie (02-235) przy ul. Równoległej 4A, zamierza wszcząć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej - w trybie art. 124 i w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) - sposób korzystania z nieruchomości położonych w Warszawie w Dzielnicy Włochy, stanowiących część drogi - ulicy Rejonowej, opisanych jako działki 48, 49 i 50 z księgi hipotecznej pod nazwą „Willa Włochy lit. M nr 44-50", stanowiących część dz.ew. nr 89/1, 89/2, 89/3 z obrębu 2-08-02 poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 0,5MPa, o długości ok. 634m.
    W związku z powyższym wzywa się właścicieli lub ich następców prawnych oraz osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, aby w terminie dwóch miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa Urzędu m. st. Warszawy (ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie, I piętro) i udokumentowali swoje prawa do przedmiotowych nieruchomości. Niezgłoszenie się osób legitymujących się prawami rzeczowymi do niniejszych nieruchomości skutkować będzie pominięciem ich jako strony w postępowaniu o ograniczenie sposobu korzystania z przedmiotowych nieruchomości.

Pliki do pobrania: