Komunikaty dla mieszkańców

14 lutego 2018
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego - ul. Ciszewska

OGŁOSZENIE

Informuje, ze przed Wojewodą Mazowieckim prowadzone jest postępowanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku :Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną” (Dz. U. Nr  133, poz. 872 z późn. Zm.) o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.199r. przez Gminę Warszawa-Włochy prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, jako zajętego pod ul. Ciszewską, oznaczonego jako działki ew. nr 171/11 o pow. 0.0084 ha, nr 171/15 o pow. 0.0088 ha, nr 171/17 o pow. 0.0088 ha, nr 171/23 o pow. 0.0105 ha, nr 171/24 o pow. 0.0120 ha, nr 171/25 o pow. 0.0175 ha, nr 171/26 o pow. 0.0159 ha z obrębu 2-08-08.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-I.7533.41.2015.MS
 

Pliki do pobrania: