Komunikaty dla mieszkańców

12 marca 2018
Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego - ul. Konewki

OGŁOSZENIE

Informuję, że przed Wojewodą Mazowieckim prowadzone jest postępowanie w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) o stwierdzenie nabycia z mocy prawa z dniem 01.01.1999r. przez Gminę Warszawa-Włochy prawa własności gruntu położonego w Warszawie, Dzielnica Włochy, jako zajętego pod ul. Konewki, oznaczonego jako działki ew. nr 12/5 o pow. 0.0057 ha, nr 12/7 o pow. 0.0057 ha z obrębu 2-08-24.

Jednocześnie zawiadamiam, że jeżeli nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do powyższych nieruchomości, wydana zostanie decyzja stwierdzająca nabycie w/w prawa.

Wobec powyższego informuję, iż osoby, którym przysługują lub przysługiwały w dniu 31.12.1998r. prawa rzeczowe do w/w nieruchomości mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski, a także zapoznać się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie, Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Niniejsza sprawa prowadzona jest pod sygnaturą SPN-I.7533.21.2015.MS

Pliki do pobrania: