Komunikaty dla mieszkańców

9 kwietnia 2018
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
dnia 9 kwietnia 2018 r.
OGŁASZA KONKURS
NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:


Zespołu Szkół im. Bohaterów Narwiku w Warszawie, ul. Gładka 16

1) Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 5 i § 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184 poz. 1436 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1526).
2) Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373 oraz z 2011 r. Nr 254 poz. 1525), oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
    a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki;
    b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
    c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
        - stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo
        - stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego,
        - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
    d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. c,
    e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
    f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
    g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
    h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
    i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 i 2110),
    j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 oraz z 2018 r. poz. 538, 650 i 651),
    k) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
    l) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
    m) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 i 2203) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398 i 650) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
    n) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
    o) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 oraz z 2018 r. poz. 138) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3) Oferty należy składać: w Wydziale Obsługi Mieszkańców Dzielnicy Włochy Urzędu m.st. Warszawy, al. Krakowska 257, parter, pokój nr 20, tel. (22) 443-43-96, w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu oraz dopiskiem „Konkurs” (podać nazwę i adres placówki, której konkurs dotyczy) w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na:
    a) tablicy ogłoszeń Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Górskiego 7 i na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy - www.edukacja.warszawa.pl
    b) tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, al. Krakowska 257 i na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy – www.ud-wlochy.waw.pl.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta m.st. Warszawy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Beata Murawska
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji