Komunikaty dla mieszkańców

12 kwietnia 2018
Decyzja nr 1553/2018 - Wojewody Mazowieckiego

DECYZJA Nr 1553/2018
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie, Dzielnica Włochy, oznaczonego jako dz. ew. nr 34/1 o pow. 0.0043 ha z obrębu 2-08-12. pochodząca z nieruchomości hipotecznej „Willa Witoszyn C N 45", zajętego pod część ul. Czółenkowej.

Pliki do pobrania: