Komunikaty dla mieszkańców

12 kwietnia 2018
DECYZJA Nr 1554/2018 - Wojewody Mazowieckiego

DECYZJA Nr 1554/2018
Na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 j.t.) stwierdzam nabycie przez Gminę Warszawa-Włochy z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 roku prawa własności gruntu położonego w m. st. Warszawie. Dzielnica Wiochy, oznaczonego jako dz. ew. nr 26/3 o pow. 0.0072 ha z obrębu 2-07-15, pochodząca z nieruchomości hipotecznej Kolonia Opacz Wielka nr 15 i 16 dz.3 z dz. la, zajętego pod część ul. Dzwonkowej.

Pliki do pobrania: