Komunikaty dla mieszkańców

20 sierpnia 2018
Zarządzenie nr 1200/2018 Prezydenta m.st. Warszawy

ZARZĄDZENIE Nr 1200/2018
PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 30 lipca 2018 r.
w sprawie procedury małograntowej


Na podst. art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) w związku z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650 i 723) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się tryb przyznawania dotacji na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych ze środków z budżetu m.st. Warszawy w biurach Urzędu m.st. Warszawy i wydziałach dla dzielnic m.st. Warszawy w załączniku nr 1 do zarządzenia.
2. Określa się wzór „Karty oferty” w załączniku nr 2 do zarządzenia.
3. Określa się wzór „Powołania Zespołu do opiniowania ofert” w załączniku nr 3 do zarządzenia.
4. Określa się wzór umowy o realizację zadania publicznego w roku budżetowym w załączniku nr 4 do zarządzenia.
5. Określa się wzór umowy o realizację zadania publicznego na podstawie oferty wspólnej w roku budżetowym w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Do ofert realizacji zadań publicznych złożonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Zobowiązuje się dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy i burmistrzów dzielnic m.st. Warszawy do wdrożenia i stosowania trybu postępowania, o którym mowa w § 1, zgodnie z zakresem działania komórki.

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, dyrektorom biur Urzędu m.st. Warszawy oraz burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 30/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie procedury małograntowej.

§ 6. 1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy oraz podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy, na stronie internetowej www.ngo.um.warszawa.pl i na stronach internetowych dzielnic m.st. Warszawy.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/ Michał Olszewski
Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy