Komunikaty dla mieszkańców

22 maja 2019
Zawiadomienie - Wojewody Mazowieckiego

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1380), zwanej dalej zril, zawiadamiam, że w dniu 15.05.2019 r. została wydana decyzja Nr 58/SPEC/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie rozbudowy lotniska użytku publicznego na wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla inwestycji pn.: „budowa dwóch dróg kołowania przed progiem 29 wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, teletechniczną, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej tłoczonej, wodociągową i oświetlenia nawigacyjnego, budową ogrodzenia lotniska i płotu przeciwpodmuchowego, na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie.

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem (powiadomieni w drodze zawiadomień).

Przedmiotowej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Adres obiektu budowlanego na terenie lotniska im. F. Chopina w Warszawie, jedn. ew. 146517_8, Dzielnica Włochy (w nawiasach - tłustym drukiem działki przeznaczone pod przejęcie pod inwestycje, po przecinku działka pozostająca przy dotychczasowym właścicielu):

 Obręb: 2-06-05: działki o nr ew.: 12/1 (12/6, 12/5), 14/1 (14/8, 14/7), 19/1 (19/4, 19/3), 15/1 (15/6, 15/5), 17/2 (17/3, 17/4), 12/2, 14/3, 20/2 (20/3, 20/4), 13, 14/4, 19/2, 15/2, 21, 3/12 (3/25, 3/24), 18/6, 18/7, 18/8, 22/4, 22/3, 22/1, 18/4, 18/3, 18/1, 28, 30, 31/2, 31/1, 32/2, 32/1, 42/1, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 47/1, 33/4, 33/3, 33/1, 34/1;

Obręb: 2-06-10: działki o nr ew.: 5/1, 10/21, 6/1, 10/2, 7/1, 10/3, 8/1, 10/4, 9/1, 10/5, 4/6, 4/14, 4/28, 10/6, 23, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 4/17, 4/13, 4/31, 4/4, 4/29, 10/7, 4/41, 4/40, 4/42, 4/43, 4/37, 4/36, 4/32, 4/39, 4/35, 4/38, 4/33, 4/34, 10/25, 10/26, 10/22, 10/8, 10/14, 4/22, 10/9, 10/15, 4/23, 10/10, 10/16, 4/24, 10/17, 10/19, 4/25, 4/26, 4/27, 10/20;

Obręb: 2-06-11: działka o nr ew.: 5/17, 5/21, 5/18, 5/22, 4/1, 4/2, 4/10, 4/11, 4/17 (4/31, 4/30), 4/18 (4/33, 4/32), 4/20 (4/35, 4/34), 4/21 (4/37, 4/36), 4/3, 5/2, 4/4, 5/3, 4/5, 5/4, 5/10, 5/11, 6/14 (6/25, 6/26), 6/13, 6/16 (6/27, 6/28), 6/18 (6/29, 6/30), 6/15, 6/17, 6/1, 6/2, 6/3, 5/5, 5/15, 5/13, 5/14, 5/19, 8/23, 8/25, 5/20 (5/23, 5/24), 8/24 (8/34, 8/35), 8/9, 8/22, 8/21;

Obręb: 2-06-16: działki o nr ew.: 1/5, 1/11, 1/12, 1/13, 1/15, 1/17, 1/14, 1/2, 1/24, 1/3, 10/5, 1/18, 1/19, 1/20, 1/23, 1/22, 2, 3/2, 4/15, 1/25, 1/9, 4/7, 4/8, 4/6, 4/18, 9/12, 9/13, 9/14, 9/15 (9/19, 9/20, 9/18);

Obręb: 2-06-17: działki o nr ew.: 21/2, 21/3, 20/5, 14/1, 20/4;

Obręb: 2-06-07: działki o nr ew.: 2/173, 2/172, 2/171, 2/29, 2/176, 2/177, 2/178, 2/314, 2/181, 2/182, 2/183, 2/184, 2/185, 2/189, 2/203, 2/202,  2/204, 2/205, 2/206, 2/211, 2/212, 2/213;

Nieruchomości przechodzące na rzecz Skarbu Państwa:

Obręb: 2-06-05: działki o nr ew.: 18/6, 18/7, 28;

Obręb: 2-06-10: działki o nr ew.: 6/1, 10/2, 7/1, 10/3, 10/26, 10/22;

Obręb: 2-06-17: działki o nr ew.: 20/4;

 

Jednocześnie zawiadamia się, że w toku postępowania, Wojewoda Mazowiecki w dniu 14.05.2019 r. wydał decyzję Nr 55/SPEC/2019, w której umorzył w części postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego, obejmujące: „Nieruchomości zlokalizowane poza projektowaną granicą lotnika im. F. Chopina w Warszawie, z których korzystanie będzie ograniczone (w nawiasach tłustym drukiem numer działki po podziale objęte ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości):

Obręb: 2-06-11: działka o nr ew.: 4/17 (4/30), 4/18 (4/32), 4/19, 5/20 (5/24), 8/20, 8/24 (8/35), 8/26.”.

Od niniejszych decyzji stronie przysługuje prawo do wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Zgodnie z art. 49 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój POK nr 7, w godz. pon. 13-16; czw. 8-12). 

 

 z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Aleksandra Krzoska
Dyrektor Wydziału Infrastruktury