Komunikaty dla mieszkańców

28 czerwca 2019
Ogłoszenie o sprzedaży służbowego samochodu osobowego w trybie przetargu nieograniczonego

Ogłoszenie o sprzedaży służbowego samochodu osobowego w trybie przetargu nieograniczonego

1.Nazwa i siedziba sprzedającego:

Miasto Stołeczne Warszawa -  Urząd Dzielnicy Włochy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa.

2.Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:

Al. Krakowska 257, 02-467 Warszawa w dniu  17.07.2019 r. o godz. 10.15 w sali 205 (II piętro).

3.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany samochód:

Pojazd wystawiony do sprzedaży można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy przy Al. Krakowskiej 257, w dniach  01-16.07.2019 r. w godzinach 900 do 1500, po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego tel. (22) 4434231.

4.Rodzaj, typ pojazdu objętego postępowaniem: 

Samochód osobowy: FSO NUBIRA 1.6 Kat. MR’00, wersja SX

Rok produkcji: 2001

Nr rejestracyjny: WW2220L

Przebieg: 155778 km

Pojemność silnika: 1598 cm³

Moc silnika: 78 kW (106KM)

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Rodzaj paliwa: benzyna

Kolor lakieru: czarny

5.Wartość pojazdu:

Wartość szacunkowa: 2.200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście złotych), w tym 23 % podatku VAT.

Cena minimalna wynosi 100% wartości szacunkowej.

6.Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta w prowadzonym przetargu:

Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:
-      oferowaną cenę brutto za przedstawiony pojazd objęty przedmiotem przetargu,

-      dane oferenta

-      dowód wpłaty wadium

Wzór formularza ofertowego w załączeniu.

7.Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
z dopiskiem: „Oferta przetargowa na zakup samochodu osobowego FSO Nubira  nr rejestracyjny WW 2220L”
Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, nie później jednak niż do dnia 17.07.2019 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy przy Al. Krakowskiej 257, pok. 1 (parter).

8.Wadium

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w wysokości 300,00 zł na konto Urzędu Dzielnicy Włochy nr 52 1030 1508 0000 0005 5003 5111, przed upływem terminu składania ofert. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć, że wadium dotyczy sprzedaży samochodu FSO Nubira  WW2220L.
Do oferty należy dołączyć dowód wpłaty. Wadium zwraca się do 5 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty, a uczestnikowi, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.

Wyłoniony nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia najpóźniej po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu, w przeciwnym wypadku wpłacone uprzednio wadium ulega utracie, zaś prawo nabycia pojazdu przechodzi na osobę, którą zaoferowała drugą najwyższą cenę. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwrócone zostanie przelewem na konto wskazane przez uczestnika lub w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy po 5 dniach od rozstrzygnięcia przetargu. Zwracane wadium nie będzie powiększone o odsetki.

9.Inne informacje

a)    wybrana zostanie oferta zawierająca najwyższą cenę,

b)   nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia, zgodnie z ofertą, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez sprzedającego: 74 1030 1508 0000 0005 5003 5006, w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania wyboru oferty.

c)  podpisanie umowy kupna – sprzedaży oraz wydanie przedmiotu sprzedaży Kupującemu, nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu kwoty zapłaty na rachunek bankowy Sprzedającego,

d)    kupujący otrzyma fakturę, 

e)    sprzedający zastrzega sobie prawo odwołania procedury zbycia, przesunięcia jej terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.

W załączeniu:

  1. Wzór umowy
  2. Formularz ofertowy
  3. Zdjęcia samochodu

BURMISTRZ
DZIELNICY WŁOCHY
/-/ Artur Wołczacki

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY WŁOCHY
/-/ Monika Kryk

Pliki do pobrania: