Komunikaty dla mieszkańców

1 sierpnia 2019
Ogłoszenie dotyczące pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność m.st. Warszawy

Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy

ogłasza pisemny przetarg nieograniczony
na sprzedaż samochodu osobowego stanowiącego własność m.st. Warszawy przeprowadzany na podstawie Zarządzenia nr 1894/2017 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie określenia procedury zbywania ruchomości stanowiących własność miasta stołecznego Warszawy, uwzględniający zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 898/2019 Prezydenta m.st. Warszawy
z dnia 28 maja 2019 r.  zwanego dalej „Zarządzeniem”

Na podstawie § 1 pkt 7 pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy Nr GP-OR.0052.4940.2018 z dnia 05.12.2018 r. Burmistrz Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.

Marka: DAEWOO

model: FSO NUBIRA 1.6, kat. MR’00, wersja SX

Rok produkcji: 2001

Nr rejestracyjny: WW2220L

Przebieg: 155778 km

Pojemność silnika: 1598 cm³

Moc silnika: 78 kW (106KM)

Rodzaj nadwozia: kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe

Rodzaj paliwa: benzyna

Kolor lakieru: czarny

Numer identyfikacyjny VIN :SUPJF356D1W003605

Cena wywoławcza: 2.200,00 PLN brutto.

W/w samochód można obejrzeć jak również zapoznać się z jego stanem technicznym
w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257, 02-133 Warszawa po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z pracownikiem Wydziału Administracyjno-Gospodarczego
tel. 22 44 34 235.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 1. Złożenie podpisanej oferty.
 2. Wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 220,00 zł w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa lub na rachunek bankowy Urzędu nr 52 1030 1508 0000 0005 5003 5111 do upływu terminu składania ofert.
 1. Oferta:
 1. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim według wzoru formularza ofertowego- Załącznik nr 1 do ogłoszenia oraz powinna zawierać:
 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta, nr telefonu lub adres e-mail,
 2. dokładne określenie pojazdu, którego dotyczy umożliwiające jego precyzyjną identyfikację,
 3. oferowaną cenę i warunki jej zapłaty (gotówka, przelew),
 4. oświadczenie Oferenta, iż znany jest mu stan techniczny pojazdu będącego przedmiotem oferty i że nie będzie wnosił roszczeń w stosunku do m.st. Warszawy z tytułu ewentualnych wad ukrytych,
 5. oświadczenie Oferenta o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb realizacji procesu przetargu-Załącznik nr 2 do ogłoszenia,
 6. kserokopię dowodu wpłaty wadium oraz określić sposób jego zwrotu (przelew na rachunek wskazany w ofercie, kasa organizatora przetargu),
 7. dokument pełnomocnictwa w oryginale lub jego poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię (jeżeli oferent reprezentowany jest w przetargu przez pełnomocnika).
 1. Przystępujący do przetargu może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Oferty należy składać w szczelnie zamkniętych i nieprzejrzystych kopertach, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności co treści samej oferty.
 3. Koperta powinna być oznakowana poprzez umieszczenie na niej tytułu przetargu,
  którego dotyczy oferta znajdująca się wewnątrz.
 4. Oferty należy składać w Urzędzie Dzielnicy Włochy  m.st. Warszawy,  Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, w terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 5. Oferty złożone w sposób niezgodny z powyższymi zasadami, oraz złożone po terminie
  nie będą podlegały rozpoznaniu.
 1. Miejsce składania ofert:
 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. — Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257, pok. 1 (parter).
 2. W przypadku ofert przesłanych drogą pocztową, jako termin złożenia oferty przyjęty będzie termin otrzymania przesyłki.
 3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 4. Oferta nie zostanie zakwalifikowana do części niejawnej i zostanie odrzucona, jeżeli:
 1. jest niezgodna z treścią Ogłoszenia lub treścią Zarządzenia,
 2. nie została podpisana przez oferenta lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,
 3. jest nieczytelna lub budzi inne wątpliwości, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę,
 4. została złożona w niewłaściwym miejscu,
 5. została złożona przez oferenta, który nie wniósł wymaganego wadium,
 6. została złożona po wyznaczonym terminie — w takim przypadku oferta podlega zwrotowi bez jej otwierania, chyba że na kopercie z ofertą nie została zamieszczona nazwa i adres oferenta. W takim przypadku dokonuje się otwarcia koperty w celu uzyskania danych umożliwiających zwrot oferty do oferenta lub uzyskania informacji na jakie konto należy zwrócić wpłacone wadium,
 7. pozbawiona jest wymaganych załączników, wskazanych w Ogłoszeniu,
 8. wskazuje cenę nabycia niższą od ceny wywoławczej.
 1. Termin składania i otwarcia ofert:
 1. Oferty należy składać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00, nie później jednak niż do dnia 19.08.2019 r. do godz. 10:00 w Urzędzie Dzielnicy Włochy przy al. Krakowskiej 257, pok. 1 (parter).
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy:

Al. Krakowska 257, 02-467 Warszawa w dniu 19.08.2019 r. o godz. 10.15 w sali 205 (II piętro).

 1. Zawarcie umowy:
 1. Przetarg wygrywa oferent, który złoży ważną ofertę oraz zaoferuje najwyższą cenę nabycia.
 1. Uczestnicy przetargu zostaną powiadomieni o jego wynikach.
 2. Komunikat o rozstrzygnięciu konkursu zostanie podany do publicznej wiadomości i będzie zawierał informacje o kwocie za jaką został sprzedany samochód lub o unieważnieniu przetargu.
 3. Wadium wniesione przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia samochodu.
 4. Wpłata ceny nabycia nastąpi najpóźniej w dniu zawarcia umowy w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa lub przelewem na rachunek bankowy organizatora przetargu: 74 1030 1508 0000 0005 5003 5006 na dwa dni przed planowanym zawarciem umowy na podstawie otrzymanej faktury sprzedaży.
 5. Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od momentu rozstrzygnięcia przetargu.
 6. Jeżeli osoba, która wygra przetarg w ww. określonym terminie nie wpłaci do kasy organizatora konkursu lub na jego rachunek bankowy zadeklarowanej kwoty bądź uchyli się od zawarcia umowy, straci prawo do nabycia wylicytowanego samochodu oraz wpłacone wadium, które w takiej sytuacji nie podlega zwrotowi, a komisja przetargowa zaproponuje kupno pojazdu kolejnemu oferentowi, który przedłożył najwyższą w kolejności propozycję cenową.
 7. Wadium wpłacone przez innych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, gotówką w kasie Urzędu Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy al. Krakowska 257,  02-133 Warszawa bądź przelewem na konto wskazane przez uczestnika.
 1. Organizator przetargu nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady ukryte przedmiotu przetargu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego ogłoszenia, odwołania przetargu, przesunięcia jego terminu lub nie dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny. W razie odwołania przetargu oferentom nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia wobec Organizatora.
 1. Pozostałe informacje
 1. Kwestie nieuwzględnione w niniejszym ogłoszeniu reguluje Zarządzenie oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Treść Zarządzenia dostępna jest pod linkiem:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2019/maj/898_2019.htm

Zarówno Zarządzenie jak i formularz ofertowy może być wydany Oferentowi w postaci papierowej w Urzędzie Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym, przy al. Krakowskiej 257.

Pliki do pobrania: