Komunikaty dla mieszkańców

20 września 2019
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY


Na podstawie art.11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm.), zawiadamiam,
że na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy, reprezentowanego przez Burmistrza Dzielnicy Włochy, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie drogi gminnej - ul. Przerwanej w dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, na działkach ew. nr 48/5, 54, 56/4, 58/3, 57/5, 58/5 z obrębu 2-08-31.

Stronom postępowania służy prawo do zapoznania się z projektem inwestycji w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Włochy (pok. 307, III piętro, w godz. 830 – 1500) oraz do składania wniosków i zastrzeżeń w Urzędzie Dzielnicy Włochy, Al. Krakowska 257 w Warszawie (w Wydziale Obsługi Mieszkańców pok.1), w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia w prasie, na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Dzielnicy Włochy (Al. Krakowska 257, Warszawa) – licząc od ostatniej daty ukazania się zawiadomienia.

Pliki do pobrania: