Organizacje pozarządowe

M.st. Warszawa może zlecić realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536, z pózn. zm.). Głównym trybem takiego zlecania są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych, które są przygotowywane i przeprowadzane przez biura Urzędu m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) oraz wydziały dla dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym). Zazwyczaj konkursy ogłaszane są na wspracie realizacji zadań, co oznacza, iż m.st. Warszawa przekazuje organizacji pozarządowej część środków finansowych (np. 80% całkowitych kosztów realizacji zadania), czyli dofinansowuje to zadanie, natomiast organizacja musi pozyskać z innych źródeł (czyli spoza budżetu m.st. Warszawy) pozostałą część. Nieliczne zadania są w pełni finansowane przez m.st. Warszawę, tzn. powierzane.

Konkursy są ogłaszane w formie zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy (zadania o charakterze ogólnomiejskim) lub uchwał zarządów dzielnic m.st. Warszawy (zadania o charakterze dzielnicowym), natomiast zawsze są rozstrzygane przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Stypendia z zakresu kultury i sportu na 2016 r.
Urząd Dzielnicy Włochy m.st Warszawy informuje, że ze względu na brak środków finansowych w budżecie, nie przewiduje się przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz upowszechnianiem sportu  na rok 2016 r.

Środki na realizację zadań publicznych z zakresu kultury w 2016 roku w ramach tzw. małych grantów został wyczerpane.

Jak możesz zmienić swoje otoczenie? Co możesz zdrobić dla innych? Jakie jest miasto Twoich marzeń? - zapraszamy do zapoznania się z broszurą -  Niezbędnik aktywnych mieszkańców