Wydziały / Zespoły

Zespół Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 120, 134
tel.: (+48) 22 443 43 56, 22 443 43 48, 22 443 43 50
fax: (+48) 22 443 44 79

p.o. Kierownika
Magdalena Rakowska
Zakres działań:

Do zakresu działania Zespołu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych dla Dzielnicy Włochy, należy w szczególności:
1) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.);
2) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2016 r. poz. 169, z późn. zm.);
3) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r poz. 195);
4) realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U.  z 2014 r. poz. 1863);
5) realizacja innych zadań zleconych z zakresu świadczeń w zakresie udzielonych pełnomocnictw; 
6) prowadzenie wymaganej sprawozdawczości z zakresu świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych i  Karty Dużej Rodziny;
7) podejmowanie czynności wynikających z ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wykonywanie zadań, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-4, obejmuje w szczególności:
1)  przyjmowanie uzupełniających dokumentów do złożonych wniosków i przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
2)  obsługa komputerowej bazy danych świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
3)  prowadzenie dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczeń  z funduszu alimentacyjnego, przygotowywanie list wypłat;
4)  wypłacanie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i alimentacyjnych, w tym świadczeń przyznanych decyzją marszałka województwa na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
5)  współpracę z bankiem w zakresie obsługi świadczeniobiorców;
6)  prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, w szczególności przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych i odbieranie oświadczeń majątkowych;
7)  przekazywanie danych do biur informacji gospodarczej oraz występowanie o udostępnienie danych z tych rejestrów;
8)  współpracę z komornikami sądowymi, w tym przekazywanie informacji mających wpływ na skuteczność egzekucji oraz występowanie z wnioskiem o wydawanie zaświadczeń na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
9)  prowadzenie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz występowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego;
10) prowadzenie spraw o zaliczki alimentacyjne, co do których prawo powstało do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
11) dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych łącznie z odsetkami;
12) dochodzenie zwrotu od dłużników alimentacyjnych wypłaconych świadczeń alimentacyjnych osobom uprawnionym w danym okresie zasiłkowym poprzez przyłączanie się do egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego;
13) inicjowanie postępowań w sprawach o wyznaczenie kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu wobec których toczy się postępowanie administracyjne oraz dotyczące wytaczania powództw o roszczenie alimentacyjne na rzecz innych osób oraz udział w tych postępowaniach na podstawie art. 7 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
14) przekazywanie danych do Biura Księgowości i Kontrasygnaty dotyczących zwrotów świadczeń alimentacyjnych dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych;
15) wydawanie zaświadczeń będących w zakresie działania Zespołu;
16) współpracę z innymi instytucjami oraz organami administracji rządowej i samorządowej, w tym dotyczące postępowania wobec dłużników alimentacyjnych oraz dotyczące weryfikacji składanych przez świadczeniobiorców oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej, a także w zakresie dot. wydawania niezbędnych zaświadczeń;
17) weryfikację okresów składkowych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna oraz opłacanie składek zdrowotnych i społecznych za ww. osoby na podstawie art. 4, art. 16 ust. 6b ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) oraz art. 66 ust. 1 pkt. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.).