Rada

Przewodnicząca i Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy

Przewodnicząca Rady 
Sylwia Ciekańska

Wiceprzewodniczący Rady
Mariusz Czapla

Wiceprzewodnicząca Rady
Katarzyna Siedlecka

 

Radni Dzielnicy Włochy (w kolejności alfabetycznej):

Magdalena Bauer
Halina Berłowska
Sylwia Ciekańska
Mariusz Czapla 
Michał Hausman
Magdalena Kaźmirowicz-Młot
Leśniak Tina
Łuksza Jarosz
Andrzej Krupiński
Christian Młynarek
Tomasz Pisarek
Mahbub Siddique-Olesiejuk
Katarzyna Siedlecka
Adam Siek
Radosław Sosnowski
Sławomir Sosnowski
Rafał Trojan
Konrad Walerzak
Michał Wąsowicz
Dominik Wymysłowski
Mateusz Załęski

 

Organem stanowiącym i kontrolnym dzielnicy jest rada dzielnicy, a organem wykonawczym – zarząd. Wybory do rad dzielnic przeprowadza się łącznie z wyborami do Rady m.st.Warszawy. Wybory do rad dzielnic przeprowadzają dzielnicowe komisje wyborcze powołane w trybie i na zasadach przewidzianych dla gminnych komisji wyborczych w gminach nie będących miastami na prawach powiatu. Podziału na okręgi wyborcze dokonuje Rada m.st. Warszawy.

Kadencja rady dzielnicy rozpoczyna się w dniu wyborów i upływa w dniu poprzedzającym następne wybory. Pracami rady dzielnicy kieruje przewodniczący rady dzielnicy. W sesjach rady dzielnicy mogą brać udział z głosem doradczym radni m.st. Warszawy.