Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy - Dzielnicowy Zespół Włochy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  m.st. Warszawy 
Dzielnicowy Zespół Włochy

Urzad Dzielnicy Włochy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa,
pok. 433
tel.:  (22) 44 34 474

W mieście stołecznym Warszawie działają dzielnicowe zespoły realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m. st. Warszawy, zwane dalej „dzielnicowymi zespołami”, powoływane są  przez Prezydenta m.st. Warszawy na wniosek zarządów dzielnic. Realizują one zadania wynikające z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykonują czynności zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do zadań Zespołu należy m.in.:

• podejmowanie czynności z zakresu procedury dotyczącej orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
• kierowanie wniosków do sądu w sprawach obowiązkowego leczenia odwykowego,
• podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, uruchomienie  procedury Niebieskiej Karty,
• udział w Zespołach Interdyscyplinarnych i grupach roboczych
• udzielanie informacji z zakresu problematyki  uzależnień od alkoholu,
• motywowanie do podjęcia leczenia osób nadużywających alkoholu,
• udzielanie informacji  o możliwościach  skorzystania z  pomocy członkom rodzin z problemem alkoholowym

 

Częste pytania ?

Jaki jest cel sądowego zobowiązania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia?
Celem jest podjęcie przez osobę uzależnioną leczenia odwykowego w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym.

Jakie są podstawy prawne zobowiązania do leczenia odwykowego?
Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (z późniejszymi zmianami).

Jakie są powody, dla których sąd może orzec zobowiązanie do leczenia?
Zachowania osób uzależnionych i  nadużywających alkoholu powodują:
• rozkład życia rodzinnego,
• demoralizacje małoletnich,
• uchylanie się od pracy,
• systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Kto może złożyć wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego?
• członkowie rodziny osoby uzależnionej, świadkowie lub inna osoba fizyczna,
• organizacja lub instytucja.

Gdzie można złożyć wniosek?
Wnioski rozpatruje i kieruje do sądu Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za pośrednictwem Dzielnicowych Zespołów. Jest ich 18 i funkcjonują  w każdej Dzielnicy Warszawy. Wniosek składa się zgodnie z miejscem zamieszkana osoby zgłaszanej do właściwego Zespołu.Posiedzenia Zespołu odbywają się we wtorki w godzinach: 16.00-18.00.

Dzielnicowy Zespół Włochy  mieści się w Urzędzie Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257, pok. 433  
tel. kontaktowy w godzinach pracy zespołu -  (22) 44 34 474
m
ail: Wlochy_KRPA@um.warszawa.pl

Przewodniczący Dzielnicowego  Zespołu Włochy: 
Sławomir Sosnowski  ssosnowski@um.warszawa.pl

członkowie:
Beata Dul               
Piotr Dudek           
Wojciech Kordel    
Radosław Rusinek  Dyżury członków Dzielnicowego Zespołu odbywają się:
we  wtorki w godzinach  18.00 -19.30 w siedzibie Zespołu przy ul. Centralnej 24 .

 

Kto podejmuje decyzję o skierowaniu osoby uzależnionej na leczenia?
Postanowienie dotyczące zobowiązania do leczenia odwykowego  wydaje Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy   w oparciu o opinię  biegłych i zgromadzoną w sprawie dokumentację .

Jak długo ważne jest postanowienie o zobowiązaniu do leczenia?
Postanowienie jest ważne przez 2 lata od czasu jego wydania. W tym czasie osoba zobowiązana powinna poddać się leczeniu w placówce leczenia uzależnień (ambulatoryjnej lub stacjonarnej) zgodnie z postanowieniem sądu.

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  m.st. Warszawy:  http://krpa.um.warszawa.pl/