Zobacz odpowiedzi

Wyszukiwanie pytań
Pytanie:


Kryteria wyszukiwania:
  • wszystkie pytania
Ilość: 36
Nowe wyszukiwanie
Lp. Data Pytanie / Odpowiedź
1. 2017-11-08 Panie Burmistrzu, Czy i na kiedy jest planowany remont kładki dla pieszych nad torami w parku im. Marka Kotańskiego. Brak przejścia nad torami bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Magdalena Kruszek
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Od kilku miesięcy temat kładki nad torami PKP na wysokości Parku Kotańskiego na Okęciu jest gorącym tematem w naszej dzielnicy.

W związku z tym informuję, że jako przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Włochy wraz z Zastępcą Burmistrza Jerzym Kowaliszynem, aktywnie włączamy się w temat ratowania kładki. Byliśmy również obecni na październikowym proteście mieszkańców pod kładką. Pan Kowaliszyn cały czas aktywnie uczestniczy w rozmowach z sąsiednią dzielnicą Ochota oraz PKP.

Według informacji uzyskanych w Wydziale Prasowym PKP S.A., kładka, o której mowa położona jest na działce znajdującej się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. Sam obiekt nie znajduje się jednak na liście środków trwałych spółki. Jest położony na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym spółki.

Kładka została zbudowana ponad 40 lat temu, w latach 70-tych ubiegłego wieku, w czynie społecznym. Znajduje się na obszarze administracyjnym Ochoty. Stąd trudność w ostatecznym terytorialnym przypisaniu kładki.

Ze swojej strony zapewniam, że robimy wszystko, żeby uratować to przejście dla mieszkańców. I nie są to tylko słowa - od dłuższego czasu deklarujemy chęć pomocy w remoncie oraz próbujemy na różne sposoby uratować to przejście. Wierzymy, że dzięki wspólnemu działaniu z władzami dzielnicy Ochota, m.st. Warszawy i PKP, będzie to wreszcie możliwe.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

2. 2017-09-12 Proszę o informację jakie są plany odnośni ul. Popularnej na odcinku od PKP Włochy do Aleji Jerozolimskich. Czy będzie realizowane powiększenie/poszerzenie tej ulicy? Pozdrawiam. Agnieszka Kowalczuk
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Ulica Popularna jest drogą zarządzaną przez Zarząd Dróg Miejskich, który przekazał mi informację, że na obecnym etapie nie ma w planach jej poszerzania. 

Natomiast w ciągu ostatnich lat jako Urząd Dzielnicy Włochy z własnych środków remontowaliśmy cały ciąg ww. ulicy, łącznie z wykonaniem ścieżek rowerowych.

Obecnie w dzielnicowym Wieloletnim Planie Finansowym jest wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na przedłużenie/połączenie ul. Popularnej na odcinku od ronda przy Al. Jerozolimskich do ul. Szybkiej wzdłuż linii WKD. Realizacja tego przedłużenia odbędzie się po uzyskaniu środków finansowych na wykupy gruntów. 

Uzyskaliśmy także informację z ZDM, że będzie budowane rondo przy Castoramie/Makro, ale nie mamy jeszcze harmonogramu prac.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

3. 2017-08-31 Witam, mam pytanie czy coś wiadomo w sprawie chodnika na ul. Świerszcza? Pozdrawiam. Joanna
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Pytanie Pani skierowałem do Zarządu Dróg Miejskich, który zarządza ul. Świerszcza. Otrzymałem odpowiedź, że wystąpiono do Dyrektora ww. jednostki o podjęcie działań mających  na celu wyremontowanie ulicy wraz z budową chodnika.

W celu przyśpieszenia realizacji tej inwestycji Dzielnica Włochy podjęła się wykonania koncepcji budowy wraz z odwodnieniem chodnika na omawianym odcinku ulicy. Projekt koncepcyjny jest w trakcie realizacji z planowanym terminem wykonania na koniec 2017 roku.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

4. 2017-07-05 Witam, Kilka miesięcy temu pozwoliłem sobie zadać Panu pytanie dotyczące planowanej stacji przeładunkowej kruszyw we Włochach. Odpowiedział Pan ze UD zaopiniował negatywnie te lokalizację. Czy są już jakieś nowe wieści w tej sprawie? Czy PKP ustosunkowało się jakoś do opinii UD Włochy? Dziękuje. Z poważaniem. Artur Ludwiczyński
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące planów PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie budowy stacji przeładunkowej kruszyw w Warszawie uprzejmie informuję, że przedmiotowy obszar objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pól Karolińskich. Zgodnie z ustaleniami ww. planu obszar ten w większości został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z obsługą komunikacyjną do ulicy klasy głównej (al. 4 Czerwca 1989 roku) poprzez drogi klasy lokalnej oznaczone symbolami 3 KDL oraz 4 KDL (ul. Chrościckiego).

Tak jak wspominałem wcześniej, ze względu na brak zasadności do zmniejszenia przepustowości jedynego połączenia drogowego omawianego kwartału, na okoliczność przejazdu pojazdów wielotonowych oraz podjęte działania dążące do zredukowania uciążliwości, jakie mogłyby spotkać okolicznych mieszkańców z uwagi na projektowaną przez PKP inwestycję, Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2017 roku zaopiniował negatywnie możliwość obsługi komunikacyjnej ww. inwestycji poprzez drogi zlokalizowane na terenie Dzielnicy Włochy.

W czerwcu 2017 roku z mojej inicjatywy odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP PLK S.A. w sprawie obsługi komunikacyjnej planowanej budowy stacji przeładunkowej kruszyw w Warszawie.

Po zaprezentowaniu sprawy przez przedstawicieli PKP PLK S.A., ponownie przekazałem decyzję Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, negatywnie opiniującą możliwość obsługi komunikacyjnej ww. inwestycji poprzez drogi zlokalizowane na terenie Dzielnicy Włochy.

Dodatkowo na spotkaniu został poruszony temat obaw mieszkańców związany z przedmiotową inwestycją, które zostały zintensyfikowane po doniesieniach medialnych.

W rozmowie stanowczo potwierdziłem brak możliwości obsługi komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji poprzez drogi zlokalizowane na terenie Dzielnicy Włochy oraz zasugerowałem rozważenie możliwości skomunikowania inwestycji poprzez drogi zlokalizowane na innych terenach, z ominięciem Dzielnicy Włochy.

Jednocześnie zwróciłem uwagę o konieczności wykonania oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko (przewidywane natężenie emitowanego hałasu i zanieczyszczenie powietrza pyłami) oraz przedstawienie całościowej informacji w tym zakresie okolicznym mieszkańcom.

Przedstawiciele PKP PLK S.A. poinformowali, że zlecili już analizę możliwości poprowadzenia obsługi komunikacyjnej przedmiotowej inwestycji przez inne drogi niż pierwotnie wskazywało tj. ul. Parowcową, Dźwigową, Notecką, Chrościckiego, dodatkowo informując, że analiza oddziaływania na środowisko zostanie wykonana przez PKP PLK S.A. dopiero po ustaleniu docelowej obsługi komunikacyjnej.

Z uwagi na powyższe, mam nadzieje, że stanowcze działania Zarządu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy są zgodne z oczekiwaniami mieszkańców.

Dodatkowo zapewniam, że Urząd Dzielnicy Włochy podejmuje wszelkie możliwe czynności związane z utrzymaniem charakteru Dzielnicy Włochy tzn. „Miasta Ogrodu”.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

5. 2017-07-04 Dzień dobry. Zwracam się z z pytaniem, kiedy ruszy budowa drogi Dzwonkowej między Mineralną, a Aksamitną. Planowanie było w 2017 roku. Pozdrawiam Aleksander Banasiewicz
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Umowa z wyłonionym w postępowaniu przetargowym wykonawcą została podpisana pod koniec kwietnia 2017 r.

Wykonawca zanim wejdzie na plac budowy musi uzyskać różne zezwolenia i upoważnienia, m.in. na zmianę organizacji ruchu na czas inwestycji. Dostaliśmy informację od Inżyniera Ruchu, że inwestycja powinna rozpocząć się w drugiej połowie lipca. W związku z tym, jak na razie realizacja przedmiotu przebiega zgodnie z harmonogramem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

6. 2017-06-14 Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać, czy rozpoczęły się już prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Okęcia. Na stronie Urzędu Miasta Warszawy nie ma szczegółowych informacji; poza tym nie wiadomo, kiedy zostanie oddany do konsultacji publicznych i uchwalony. Z góry dziękuję za Pana odpowiedź. Z poważaniem M. Gutowski
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCIV/2418/2014 z dnia 6.11.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Okęcie. Obszar ten to kwartał ograniczony od zachodu ul. Muszkieterów, od północy ul. Janiszowską i jej przedłużeniem do granicy lotniska, od wschodu granicą lotniska a od południa ulicą dojazdową do OBI i stanowiącą jej przedłużenie ul. Mineralną.

Prognozowane jest uchwalenie tego planu w 2019 r., ale nie wyłoniono jeszcze wykonawcy opracowania i nie rozpoczęto formalnej procedury zbierania wniosków.

Pozostały obszar Okęcia (tzw. "wysokiego") nie jest objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania mpzp.
Informacje o planach miejscowych w trakcie sporządzania można znaleźć na stronie: www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_wlochy

Z poważaniem

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

 

7. 2017-04-03 Witam PLK planuje ustanowienić we Włochach stację przeładunkowej kruszywa oraz trasy wywozu kruszyw ciężarówkami przez ul. Parowcowa i ul. Chrościciego. Zarówno stacja przeładunowa jaki i trasa przejazdu cięzarówek będzie biegłą tuż obok zabudowy mieszkanoiwej. Stacja jest zlokalizowana 150m od domów na Parowcowej! Czy planuje Pan Burmistrz jakąś interwencję w tej sprawie? Pierwotny plan zakładał ustanowienie stacji przeładunkowej i tras dla ciężarówek w Odoloanch ale Burmistrz Woli skuecznie to zablokował i kolejarze przesuneli problem do Włoch. Rozładowyawanie kruszyw w dzielnicy gdzie istnieje niska zabudowa mieszkaniowa będze bardzo uciązliwe. Chodzi to u hałas, brud, zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Z góry dziekuje za odpowiedź. Artur Ludwiczyński
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie połączenia komunikacyjnego inwestycji, polegającej na budowie placu ładunkowego na stacji Warszawa Główna Towarowa, poprzez ul. Chrościckiego do Al. 4 Czerwca 1989 roku, uprzejmie informuję, że przedmiotowy obszar objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pól Karolińskich. Zgodnie z ustaleniami ww. planu obszar ten w większości został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną z obsługą komunikacyjną do ulicy klasy głównej (Al. 4 Czerwca 1989 roku) poprzez drogi klasy lokalnej oznaczone symbolami 3 KDL oraz 4 KDL (ul. Chrościckiego).

Ze względu na brak zasadności do zmniejszenia przepustowości jedynego połączenia drogowego omawianego obszaru na okoliczność przejazdu pojazdów wielotonowych oraz ze względu na podjęte działania dążące do zredukowania uciążliwości, jakie mogłyby spotkać okolicznych mieszkańców z uwagi na projektowaną przez PKP inwestycję, Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaopiniował negatywnie możliwość obsługi komunikacyjnej ww. inwestycji poprzez drogi zlokalizowane na terenie Dzielnicy Włochy.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

8. 2017-03-16 Dzień dobry! Jako mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości oraz jako osoba systematycznie przemieszczająca się samochodem od strony Raszyna w kierunku ul. Żwirki i Wigury, pragnę zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo pieszych poruszających się na przejściu w okolicy przystanku tramwajowego o nazwie "Lipowczana" i wnieść oficjalną propozycję usytuowania świateł na wysokości ww przystanku gdyż piesi na tych pasach przebiegają do nadjeżdżających pojazdów komunikacji miejskiej. Rzadko się zdarza aby kultura kierowców była jednomyślna i widząc pieszego stojącego przy krawędzi jednomyślnie ich przepuszczali. Z wyrazami szacunku - Katarzyna Jach .
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Ponieważ Aleja Krakowska to ulica w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich, otrzymaliśmy od nich odpowiedź, że w związku z naszymi interwencjami w tym miejscu zostały wykonane 2 analizy potrzeb, w tym ostatnia w 2015 r. W obu analizach wnioskowano o zastosowanie sygnalizacji świetlnej. W tak zwanym „międzyczasie” w bliskiej okolicy wybudowano  sygnalizację świetlną - na przejściu przy  pętli autobusowo-tramwajowej po realizacji  przez ZTM parkingu P&R.

Na podstawie powyższych analiz, w 2015 r. przejście przy ul. Lipowczana zostało wpisane na listę planowanych sygnalizacji. Lista ta liczy kilkadziesiąt pozycji, a w ciągu roku ZDM otrzymuje środki na budowę tylko kilku sygnalizacji. W związku z tym nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, kiedy powstanie sygnalizacja w tym miejscu. Ze swojej strony mogę zapewnić, że od kilku lat trzymamy rękę na pulsie, starając się podkreślić rangę tego przejścia dla naszych mieszkańców.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

9. 2017-03-14 Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy zacznie się kompleksowa przebudowa stacji we Włochach wraz z przyległym placem? Prace miały rozpocząć się już kilka lat temu, druga zapowiedź dotyczyła roku 2017; po przejęciu władzy przez rząd "dobrej zmiany" i związanych z tym zmianach w Zarządzie PKP mam wrażenie, że w PKP kompletnie nic się w tej sprawie nie dzieje (projekt deweloperski został chyba skreślony, a nam przyjdzie cieszyć się przez kolejne 100 lat szeregiem baraków w morzu błota, ale będących naszą, narodową (czyli niczyją) własnością). Ja oczywiście rozumiem, że PKP to nie są władze dzielnicowe, ale w jakiś sposób władze innych miast/dzielnic doprowadzają jednak do realizacji tak oczywistych inwestycji jak normalny dworzec PKP. Pozdrawiam Dawid Wiesławski
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

W chwili obecnej od końca 2016 r. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, biorąc pod uwagę wszystkie sugestie i uwagi mieszkańców oraz naszego Urzędu Dzielnicy Włochy, wypracowane na przestrzeni wielu lat, opracowuje koncepcje zagospodarowania tego terenu. Zostało przygotowanych kilka propozycji, które najpóźniej do końca czerwca 2017 r. będą poddane konsultacjom społecznym. W rozmowach z BAiPP uczestniczą także przedstawiciele spółek PKP, w tym potencjalnego inwestora na tym terenie, czyli spółki XCity Investment. Mając na uwadze znaczenie tego terenu dla naszej dzielnicy, od wielu lat staramy się przekonać PKP do tej inwestycji i wierzymy, że termin ten zbliża się w kierunku finalnej realizacji.

O terminach w/w konsultacji społecznych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

10. 2017-03-10 Dzień dobry. Czy znany jest Urzędowi Dzielnicy Włochy termin modernizacji południowej strony ulicy Popularnej? Uprzejmie proszę o informację. Z poważaniem. Krzysztof Zakrzewski
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Pana pytanie skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich, w którego zarządzie znajduje się ulica Popularna i o trzymaliśmy odpowiedź, że w 2017 roku niestety nie jest planowana wymiana nawierzchni chodnika po południowej stronie ul. Popularnej. Wykonywane będą wyłącznie roboty utrzymaniowe przez konserwatora nawierzchni drogowych w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu. Poczynione zostaną jednak starania, by umieścić to zadanie w planie robót na rok przyszły. Jednocześnie nadmieniam, iż wymiana nawierzchni w roku 2018 uzależniona jest od koordynacji z właścicielami infrastruktury podziemnej w Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów oraz przyznania środków przez Radę m.st. Warszawy na ten cel.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy