Zobacz odpowiedzi

Wyszukiwanie pytań
Pytanie:


Kryteria wyszukiwania:
  • wszystkie pytania
Ilość: 44
Nowe wyszukiwanie
Lp. Data Pytanie / Odpowiedź
1. 2018-07-10 Panie Burmistrzu, jesteśmy w trakcie kupowania mieszkania przy ulicy Instalatorów. W związku z tym mam klika pytań. 1) czy na instalatorów pojawi się więcej autobusów; jedna linia 306 to trochę mało a na dodatek nie jeździ w weekendy?; 2) czy ulica Instalatorów będzie trochę odnowiona bo jakość nawierzchni pozostawia wiele do życzenia? Paweł C.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Zarządcą ul. Instalatorów jest Zarząd Dróg Miejskich. Kilkakrotnie omawialiśmy z nimi sytuację ww. ulicy. ZDM ma więc śwaidomość, że ul. Instalatorów wymaga kompleksowej przebudowy, w związku z brakiem odpowiedniej podbudowy oraz odwodnienia, a także brakiem chodników.

ZDM, zgodnie z sugestami dzielnic, opracował listę ulic wymagających kompleksowej przebudowy ze względu na ich stan techniczny. Lista została przekazana do Biura Polityki Mobilności i Transportu do wprowadzenia tych inwestycji do planów wydatków majątkowych m.st. Warszawy. Ulica ta została poddana ocenie wielokryterialnej przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Jej wyniki zostały przekazane do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Do czasu kompleksowej przebudowy droga będzie objęta bieżącym utrzymaniem.

Odnośnie kursowania linii 306 w weekendy informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego rozważa możliwości wprowadzenia przedmiotowego autobusu do kursowania w soboty i niedziele, ale co do terminu  wprowadzenia nie zostaliśmy jeszcze powiadomieni. Rozmowy na ten temat były prowadzone już kilkakrotnie i mamy nadzieję, że nasze sugestie zostaną wzięte pod uwagę.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

2. 2018-06-18 Panie Burmistrzu! Zwracam się z pytaniem odnośnie wręcz plagi osób wciskających przechodniom papierosy bez banderoli przy ul. Bakalarskiej oraz od strony wjazdu do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy. Od strony Bakalarskiej nie da się przejść chodnikiem nie będąc zaczepionym. Policja/SM sto metrów dalej wypisuje mandaty za parkowanie, podczas gdy nieopodatkowany i odstraszający od okolicy handel kwitnie w najlepsze. Z drugiej strony jest wjazd do UM - niemalże zawsze na wjeździe stoi grupka kilkunastu osób (głównie niepolskiego pochodzenia), która barykaduje cały wjazd łaskawie się rozchodząc jak wjeżdża samochód, oczywiście przy okazji świecąc papierosami. Dlaczego przez tyle czasu nic z tym procederem nie zostało zrobione? Jaką to wizytówkę daje Urzędowi Miasta, skoro wszystko dzieje się dosłownie pod jego nosem?
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Po uzyskaniu odpowiedzi od wydziałów merytorycznych uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Włochy wielokrotnie prowadził i prowadzi rozmowy z zarządcą targowiska, czyli  Spółką „Nasz Rynek” wynajmującą teren od Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o.o. (więcej informacji o przedsiębiorstwie - https://pgmbw.bip.um.warszawa.pl/default.htm ), ze Strażą Miejską, Policją oraz służbami Urzędem Celno-Skarbowym. 

Także znajdująca się w naszym Urzędzie Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest w tym zakresie w stałym kontakcie ze służbami porządkowymi. Z jej inicjatywy kilkakrotnie przeprowadzone zostały zorganizowane akcje wszystkich służb, w trakcie których zabezpieczono znaczne ilości papierosów, tytoniu i alkoholu bez polskich znaków akcyzy. 
W maju br. odbyła się także Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy, na której przedstawione były problemy związanych z targowiskiem. Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy zobowiązał się zwiększyć liczbę patroli w rejonie bazaru.

Organizowane są również spotkania grup osiedlowych z mieszkańcami Dzielnicy, w których uczestniczą przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji i relacjonują działania, jakie podejmują  w sprawie Bakalarskiej. Wydział Administracji Gospodarczej Dzielnicy Włochy we własnym zakresie monitoruje zasady funkcjonowania parkingu poprzez zgłaszanie interwencji do odpowiednich służb w przypadku naruszania przepisów o ruchu drogowym. W marcu zwróciliśmy się do zarządcy targowiska o zamkniecie wejść na teren targowiska od strony Parkingu UD, gdzie naszą intencją jest wykluczenie stojących grup osób nagabujących do nielegalnej sprzedaży, zlikwidowanie ruchu pieszego w pasie drogowym w miejscu zwężenia drogi dojazdowej na teren parkingu UD, oraz zminimalizowanie problemu zastawiania miejsc parkingowych. Niestety nasza prośba pozostała bez odpowiedzi. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że targowisko przy Bakalarskiej to trudny dla miasta temat, ale niestety nie zależy w żadnej mierze od naszych decyzji, a z naszej strony robimy wszystko co leży w zakresie naszych kompetencji, by tę sytuację poprawić i minimalizować uciążliwość bazaru dla mieszkańców.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włoch

3. 2018-06-12 Szanowny Panie Burmistrzu ponownie zadaję pytanie odnośnie prac na ulicy Aksamitnej w obrębie ulicy Szyszkowej i Krótkiej. Kiedy planowane są jakieś prace związane z wykonaniem kanalizacji i położeniem nawierzchni asfaltowej. Czujemy się zapomniani przez gminę, nic na naszej ulicy się nie dzieje już od wielu lat. Z poważaniem Joanna K.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Wykonanie wymienionych przez Panią prac na ul. Aksamitnej na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej nastąpi po uprzednim wybudowaniu przez MPWiK kanalizacji sanitarnej. Niestety nie mamy wpływu na harmonogram ich prac, ani na terminy rozstrzygania przetargów/zapytań.

Wiemy, że MPWiK zaplanowało realizację tych robót w tym roku, po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy robót. Mamy nadzieję, że MPWiK wyłoni wykonawcę w tym roku i ich prace przebiegną zgodnie z harmonogramem.

Wtedy nasz Urząd po zakończeniu prac przez MPWiK będzie mógł wejść z remontem nawierzchni. Dodatkowo planujemy w tym roku modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włoch

 

4. 2018-06-11 Dzień dobry, poniżej przesyłam link opisujący problem wycinki drzew we Włochach i ponawiam zapytanie: co Urząd Dzielnicy zrobił , aby zminimalizować jej rozmiar. Bulwersujące jest zwłaszcza wycięcie 100-letniego dębu, który rósł na trawniku opodal dworca kolejowego Warszawa Włochy. Nie mogę pojąć jakim cudem mógł on kolidować z przeprowadzaną inwestycją PKP. Mogę tylko przypuszczać, że PKP nie miało ochoty grabić jesienią liści. W mojej ocenie i to od dawna, Wydział Ochrony Środowiska w naszej dzielnicy to jedna wielka "lipa". Dlaczego nikt z urzędu nie zainteresował się tym tematem, aby uzgodnić z PKP rozmiaru i zasadności tego pogromu drzew? Jak wyjaśnić, że ludzie z tego wydziału powołani do ochrony przyrody i biorący z tego tytułu wynagrodzenie nie kiwnęli palcem w tej sprawie. Osoby te powinny działać w terenie, tymczasem grzeją stołki i pilnują jedynie żeby się nie narobić. Dodam tylko, że w ubiegłym roku z okazji święta drzewa, podczas gdy inne dzielnice brały udział w nasadzeniach drzew włączając w to mieszkańców, nasi urzędnicy nawet nie wiedzieli o takim święcie i o takiej akcji. Widocznie są zbyt zajęci URZĘDOWANIEM. http://wlochy.org.pl/dzialania-ssw/wycinka-drzew-wzdluz-linii-kolejowej-447-we-wlochach/
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy  ustalił, iż drzewo z gatunku dąb szypułkowy zostało usunięte w związku z inwestycją ”Modernizacja Linii Kolejowej Warszawa – Włochy – Grodzisk Mazowiecki”.

Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. posiada decyzję pozwolenie na budowę oraz decyzję o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej. Ponadto  zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U z 2017 poz. 2117 j.t.) do usuwania drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, z późn. zm.) w zakresie obowiązku uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie oraz opłat z tym związanych, dlatego też organ gminy nie wyrażał zgody na usunięcie m.in. tego drzewa.

Decyzje o zakwalifikowaniu drzew jako kolidujące z inwestycją podejmował samodzielnie Inwestor (PKP PLP) i my jako Urząd Dzielnicy nie mieliśmy narzędzi prawnych, by te decyzje podważać. 

W celu wyjaśnienia przyczyny usunięcia dębu wystąpiłem do PKP PLK SA , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (MWINB) o zajęcie stanowiska. MWINB wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozstrzygnięcie sporu  o właściwość organu pomiędzy nim, a RDOŚ. 

Minister ustalił, że  każdy z powyższych organów, pełniących nadzór nad inwestycją PKP PLK powinien wypowiedzieć się  w swoim zakresie. Pismo do tut. Urzędu wpłynęło 11.04.2018 r. i do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi od tych organów. Ponownie poprosiliśmy ich o odpowiedź.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

5. 2018-04-09 Witam, Co dzieje się w sprawie obiecywanej od kilku lat modernizacji ul. Zapustnej? Odnosząc się do Pana wypowiedzi z 2016 roku o remoncie w 2017 - Kiedy konkretnie rozpoczną się działania? Jakie kroki podjął Pan w tej sprawie? Gabriela R.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

W nawiązaniu do z zapytania w zakresie modernizacji ul. Zapustnej uprzejmie informuję, że zawarte zostało porozumienie z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji dla m.st. Warszawy S.A. o wspólnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego - budowa ulicy, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej z terminem planowanego zakończenia prac do dnia 15.12.2018 r.  

Realizacja prac budowlanych ul. Zapustnej nastąpi po wyłonieniu wykonawcy w drodze przepisów Prawa zamówień publicznych. Biorąc pod uwagę czas niezbędny do przeprowadzenia procedury przetargowej przystąpienie do prac budowalnych nastąpi nie wcześniej niż w maju 2018 r.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

6. 2018-03-20 Szanowny Panie Burmistrzu, Czy istnieje możliwość zamontowania świateł lub budowy "ronda" (skrzyżowania o ruchu okrężnym) na skrzyżowaniu ulic Parowcowej i Dźwigowej? Aktualnie włączanie się do ruchu z ulicy Parowcowej w ulicę Dźwigową jest bardzo niebezpieczne, ulicą Dźwigową porusza się wiele aut, znaczna ich część jedzie z dużą prędkością a w godzinach szczytu często tworzą się tam korki. Praktycznie nie ma możliwości bezpiecznego skrętu z Parowcowej w Dźwigową jeśli jakiś uprzejmy kierowca (a de facto dwóch - jadących w przeciwnych kierunkach) nie ustąpi pierwszeństwa (czyniąc to wbrew prawu o ruchu drogowym, gdyż pierwszeństwo przysługuje pojazdom poruszającym się po ulicy Dźwigowej). Z wyrazami szacunku, Joanna M.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Ponieważ wymienione przez Panią skrzyżowanie znajduje się w Zarządzie ZDM, po przedstawieniu im sprawy otrzymałem następującą odpowiedź: „Zarząd Dróg Miejskich wykonał badania i analizę na skrzyżowaniu ulic Dźwigowej i Parowcowej. Powyższa analiza wykazała, że rozwiązaniem, które udrożni ruch i poprawi komfort jazdy, zwiększając przy tym bezpieczeństwo kierowców, jest budowa ronda. Jest to duże przedsięwzięcie, ze względu chociażby na wykup gruntów, potrzebnych do prac drogowych. Niestety w chwili obecnej nie posiadamy środków finansowych na ten cel."

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

7. 2018-03-13 Szanowny Panie Burmistrzu, w Serwisie Biura Edukacji m.st. Warszawy opublikowano "Wykaz dyżurujących przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wakacji 2018 r.". Dlaczego w tym roku na okres 16 sierpnia - 31 sierpnia nie zapewniono ŻADNYCH dyżurów wakacyjnych w przedszkolach publicznych w Starych i Nowych Włochach? Przecież we Włochach dzieci mieszkają nie tylko na Okęciu, gdzie takie dyżury zaplanowano na całe wakacje... Co Urząd Dzielnicy zrobi żeby któreś z aż 4 publicznych przedszkoli w Starych i Nowych Włochach było jednak w tym okresie otwarte? Niestety nie wszyscy mogą wtedy wziąć urlop i zająć się dziećmi... Z góry uprzejmie dziękuję za interwencję. Paweł M.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, iż na początku marca br. została wprowadzona korekta w harmonogramie placówek oświatowych pełniących dyżur w okresie wakacji. W okresie 16 sierpnia – 31 sierpnia 2018 r. dyżur będzie pełniło Przedszkole nr 60 przy ul. Rybnickiej 42. Aktualna informacja o przedszkolach dyżurujących w okresie wakacji została zamieszczona również na stronie internetowej Dzielnicy.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy WŁochy

8. 2018-03-06 Czy ma Pan pomysł na udrożnienie / zapewnienie przejezdności mniejszych ulic w Starych Włochach (czyli ulic będących, jak się wydaje, w zarządzie Dzielnicy)? W chwili obecnej są one totalnie zastawione przez parkujące samochody. Przykłady: Śląska, Kłosia, Stawy, Płużańska, Milanowska, Wilczycka, Płomyka, Tomnicka, Składowa, Dziupli, Konewki. Itd. W efekcie gdy spotykają się na nich samochody jadące w dwóch kierunkach, nie da się normalnie przejechać (trzeba ustępować sobie miejsca – o ile oczywiście jest jak...). Czy nie można tego jakoś ucywilizować? Za chwilę będzie jeszcze gorzej: np. ulice Składowa i Śląska zostaną zastawione przez nowych mieszkańców dwóch dużych budynków wielorodzinnych przy PKP Włochy oraz przez osoby korzystające w nich z usług. Paweł M.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

W związku ze zwiększająca się liczbą samochodów korzystających z ulic na terenie naszej Dzielnicy Włochy, a co za tym z coraz większymi problemami dotyczącymi przejezdności ulicami wymienionymi w Pańskiej wiadomości, służby Dzielnicy analizują rejon pod kątem możliwości ograniczenia parkowania samochodów na części z tych ulic. Jednak wprowadzenie zakazu zatrzymywania się i postoju w pasach drogowych tylko na kilku ulicach nie rozwiąże ww. problemu, gdyż parkowanie przeniesie się na ulice sąsiednie, na których ten problem też występuje.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie posesje są zobowiązane do zapewnienia miejsc postojowych dla swoich użytkowników na terenie własnym. Nowopowstające obiekty mieszkaniowe są też do tego zobligowane w trakcie projektowania i realizacji tych obiektów, stąd nowi mieszkańcy z budynków wielorodzinnych mają zapewnione miejsca postojowe na własnym terenie. Niesubordynację użytkowników ulic mogą jedynie dyscyplinować służby mundurowe, egzekwując obowiązujące przepisy ruchu drogowego. 

Na dzień dzisiejszy szybkim i jedynym możliwym działaniem jest reakcja Straży Miejskiej i Policji w ramach zwiększonych kontroli w przypadkach parkowania w pasie drogi niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Takie zgłoszenie zostanie przekazane ww. służbom.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

9. 2017-11-08 Panie Burmistrzu, Czy i na kiedy jest planowany remont kładki dla pieszych nad torami w parku im. Marka Kotańskiego. Brak przejścia nad torami bardzo utrudnia życie mieszkańcom. Magdalena K.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Od kilku miesięcy temat kładki nad torami PKP na wysokości Parku Kotańskiego na Okęciu jest gorącym tematem w naszej dzielnicy.

W związku z tym informuję, że jako przedstawiciele Zarządu Dzielnicy Włochy wraz z Zastępcą Burmistrza Jerzym Kowaliszynem, aktywnie włączamy się w temat ratowania kładki. Byliśmy również obecni na październikowym proteście mieszkańców pod kładką. Pan Kowaliszyn cały czas aktywnie uczestniczy w rozmowach z sąsiednią dzielnicą Ochota oraz PKP.

Według informacji uzyskanych w Wydziale Prasowym PKP S.A., kładka, o której mowa położona jest na działce znajdującej się w użytkowaniu wieczystym PKP S.A. Sam obiekt nie znajduje się jednak na liście środków trwałych spółki. Jest położony na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym spółki.

Kładka została zbudowana ponad 40 lat temu, w latach 70-tych ubiegłego wieku, w czynie społecznym. Znajduje się na obszarze administracyjnym Ochoty. Stąd trudność w ostatecznym terytorialnym przypisaniu kładki.

Ze swojej strony zapewniam, że robimy wszystko, żeby uratować to przejście dla mieszkańców. I nie są to tylko słowa - od dłuższego czasu deklarujemy chęć pomocy w remoncie oraz próbujemy na różne sposoby uratować to przejście. Wierzymy, że dzięki wspólnemu działaniu z władzami dzielnicy Ochota, m.st. Warszawy i PKP, będzie to wreszcie możliwe.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

10. 2017-09-12 Proszę o informację jakie są plany odnośni ul. Popularnej na odcinku od PKP Włochy do Aleji Jerozolimskich. Czy będzie realizowane powiększenie/poszerzenie tej ulicy? Pozdrawiam. Agnieszka K.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Ulica Popularna jest drogą zarządzaną przez Zarząd Dróg Miejskich, który przekazał mi informację, że na obecnym etapie nie ma w planach jej poszerzania. 

Natomiast w ciągu ostatnich lat jako Urząd Dzielnicy Włochy z własnych środków remontowaliśmy cały ciąg ww. ulicy, łącznie z wykonaniem ścieżek rowerowych.

Obecnie w dzielnicowym Wieloletnim Planie Finansowym jest wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej na przedłużenie/połączenie ul. Popularnej na odcinku od ronda przy Al. Jerozolimskich do ul. Szybkiej wzdłuż linii WKD. Realizacja tego przedłużenia odbędzie się po uzyskaniu środków finansowych na wykupy gruntów. 

Uzyskaliśmy także informację z ZDM, że będzie budowane rondo przy Castoramie/Makro, ale nie mamy jeszcze harmonogramu prac.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy