Zobacz odpowiedzi

Wyszukiwanie pytań
Pytanie:


Kryteria wyszukiwania:
  • wszystkie pytania
Ilość: 51
Nowe wyszukiwanie
Lp. Data Pytanie / Odpowiedź
21. 2017-06-14 Szanowny Panie Burmistrzu, chciałbym zapytać, czy rozpoczęły się już prace nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Okęcia. Na stronie Urzędu Miasta Warszawy nie ma szczegółowych informacji; poza tym nie wiadomo, kiedy zostanie oddany do konsultacji publicznych i uchwalony. Z góry dziękuję za Pana odpowiedź. Z poważaniem M. Gutowski
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr XCIV/2418/2014 z dnia 6.11.2014 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Okęcie. Obszar ten to kwartał ograniczony od zachodu ul. Muszkieterów, od północy ul. Janiszowską i jej przedłużeniem do granicy lotniska, od wschodu granicą lotniska a od południa ulicą dojazdową do OBI i stanowiącą jej przedłużenie ul. Mineralną.

Prognozowane jest uchwalenie tego planu w 2019 r., ale nie wyłoniono jeszcze wykonawcy opracowania i nie rozpoczęto formalnej procedury zbierania wniosków.

Pozostały obszar Okęcia (tzw. "wysokiego") nie jest objęty uchwałą o przystąpieniu do sporządzania mpzp.
Informacje o planach miejscowych w trakcie sporządzania można znaleźć na stronie: www.architektura.um.warszawa.pl/plany_w_opracowaniu_wlochy

Z poważaniem

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

 

22. 2017-04-03 Witam PLK planuje ustanowiić we Włochach stację przeładunkowej kruszywa oraz trasy wywozu kruszyw ciężarówkami przez ul. Parowcowa i ul. Chrościckiego. Zarówno stacja przeładunkowa jaki i trasa przejazdu ciężarówek będzie biegłą tuż obok zabudowy mieszkaniowej. Stacja jest zlokalizowana 150 m. od domów na Parowcowej! Czy planuje Pan Burmistrz jakąś interwencję w tej sprawie? Pierwotny plan zakładał ustanowienie stacji przeładunkowej i tras dla ciężarówek w Odolanach ale Burmistrz Woli skutecznie to zablokował i kolejarze przesunęli problem do Włoch. Rozładowywanie kruszyw w dzielnicy gdzie istnieje niska zabudowa mieszkaniowa będzie bardzo uciążliwe. Chodzi to u hałas, brud, zapylenie i zanieczyszczenie powietrza. Z góry dziękuje za odpowiedź. Artur L.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana zapytanie w sprawie połączenia komunikacyjnego inwestycji, polegającej na budowie placu ładunkowego na stacji Warszawa Główna Towarowa, poprzez ul. Chrościckiego do Al. 4 Czerwca 1989 roku, uprzejmie informuję, że przedmiotowy obszar objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Pól Karolińskich. Zgodnie z ustaleniami ww. planu obszar ten w większości został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną z obsługą komunikacyjną do ulicy klasy głównej (Al. 4 Czerwca 1989 roku) poprzez drogi klasy lokalnej oznaczone symbolami 3 KDL oraz 4 KDL (ul. Chrościckiego).

Ze względu na brak zasadności do zmniejszenia przepustowości jedynego połączenia drogowego omawianego obszaru na okoliczność przejazdu pojazdów wielotonowych oraz ze względu na podjęte działania dążące do zredukowania uciążliwości, jakie mogłyby spotkać okolicznych mieszkańców z uwagi na projektowaną przez PKP inwestycję, Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zaopiniował negatywnie możliwość obsługi komunikacyjnej ww. inwestycji poprzez drogi zlokalizowane na terenie Dzielnicy Włochy.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

23. 2017-03-16 Dzień dobry! Jako mieszkaniec podwarszawskiej miejscowości oraz jako osoba systematycznie przemieszczająca się samochodem od strony Raszyna w kierunku ul. Żwirki i Wigury, pragnę zwrócić szczególną uwagę na niebezpieczeństwo pieszych poruszających się na przejściu w okolicy przystanku tramwajowego o nazwie "Lipowczana" i wnieść oficjalną propozycję usytuowania świateł na wysokości ww przystanku gdyż piesi na tych pasach przebiegają do nadjeżdżających pojazdów komunikacji miejskiej. Rzadko się zdarza aby kultura kierowców była jednomyślna i widząc pieszego stojącego przy krawędzi jednomyślnie ich przepuszczali. Z wyrazami szacunku - Katarzyna J.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Ponieważ Aleja Krakowska to ulica w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich, otrzymaliśmy od nich odpowiedź, że w związku z naszymi interwencjami w tym miejscu zostały wykonane 2 analizy potrzeb, w tym ostatnia w 2015 r. W obu analizach wnioskowano o zastosowanie sygnalizacji świetlnej. W tak zwanym „międzyczasie” w bliskiej okolicy wybudowano  sygnalizację świetlną - na przejściu przy  pętli autobusowo-tramwajowej po realizacji  przez ZTM parkingu P&R.

Na podstawie powyższych analiz, w 2015 r. przejście przy ul. Lipowczana zostało wpisane na listę planowanych sygnalizacji. Lista ta liczy kilkadziesiąt pozycji, a w ciągu roku ZDM otrzymuje środki na budowę tylko kilku sygnalizacji. W związku z tym nie uzyskaliśmy jednoznacznej odpowiedzi, kiedy powstanie sygnalizacja w tym miejscu. Ze swojej strony mogę zapewnić, że od kilku lat trzymamy rękę na pulsie, starając się podkreślić rangę tego przejścia dla naszych mieszkańców.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

24. 2017-03-14 Szanowny Panie Burmistrzu, kiedy zacznie się kompleksowa przebudowa stacji we Włochach wraz z przyległym placem? Prace miały rozpocząć się już kilka lat temu, druga zapowiedź dotyczyła roku 2017; po przejęciu władzy przez rząd "dobrej zmiany" i związanych z tym zmianach w Zarządzie PKP mam wrażenie, że w PKP kompletnie nic się w tej sprawie nie dzieje (projekt deweloperski został chyba skreślony, a nam przyjdzie cieszyć się przez kolejne 100 lat szeregiem baraków w morzu błota, ale będących naszą, narodową (czyli niczyją) własnością). Ja oczywiście rozumiem, że PKP to nie są władze dzielnicowe, ale w jakiś sposób władze innych miast/dzielnic doprowadzają jednak do realizacji tak oczywistych inwestycji jak normalny dworzec PKP. Pozdrawiam Dawid W.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

W chwili obecnej od końca 2016 r. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, wspólnie ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich, biorąc pod uwagę wszystkie sugestie i uwagi mieszkańców oraz naszego Urzędu Dzielnicy Włochy, wypracowane na przestrzeni wielu lat, opracowuje koncepcje zagospodarowania tego terenu. Zostało przygotowanych kilka propozycji, które najpóźniej do końca czerwca 2017 r. będą poddane konsultacjom społecznym. W rozmowach z BAiPP uczestniczą także przedstawiciele spółek PKP, w tym potencjalnego inwestora na tym terenie, czyli spółki XCity Investment. Mając na uwadze znaczenie tego terenu dla naszej dzielnicy, od wielu lat staramy się przekonać PKP do tej inwestycji i wierzymy, że termin ten zbliża się w kierunku finalnej realizacji.

O terminach w/w konsultacji społecznych będziemy Państwa informować na bieżąco.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

25. 2017-03-10 Dzień dobry. Czy znany jest Urzędowi Dzielnicy Włochy termin modernizacji południowej strony ulicy Popularnej? Uprzejmie proszę o informację. Z poważaniem. Krzysztof Z.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Pana pytanie skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich, w którego zarządzie znajduje się ulica Popularna i o trzymaliśmy odpowiedź, że w 2017 roku niestety nie jest planowana wymiana nawierzchni chodnika po południowej stronie ul. Popularnej. Wykonywane będą wyłącznie roboty utrzymaniowe przez konserwatora nawierzchni drogowych w miejscach zagrażających bezpieczeństwu ruchu. Poczynione zostaną jednak starania, by umieścić to zadanie w planie robót na rok przyszły. Jednocześnie nadmieniam, iż wymiana nawierzchni w roku 2018 uzależniona jest od koordynacji z właścicielami infrastruktury podziemnej w Biurze Koordynacji Inwestycji i Remontów oraz przyznania środków przez Radę m.st. Warszawy na ten cel.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

26. 2017-03-08 Dzień dobry! Z tej strony Sławomir Molak. Jestem zainteresowany otworzeniem punktu przedszkolnego / niepublicznego przedszkola w dzielnicy Włochy. Pragnę zapytać Pana o dwie kwestie. Czy na otwarcie tego typu działalności można uzyskać dotację (albo częściową dotację)? Nie mam na myśli późniejszych dotacji na każde dziecko, a jedynie dotację na otwarcie działalności. Druga kwestia dotyczy tego, jak bardzo różnią się od siebie wymogi otwarcia punktu przedszkolnego, a niepublicznego przedszkola. Planuję otworzyć działalność w lokalu ok. 146m2, na parterze. Szukałem w Internecie, jednak nie znalazłem szczegółowych informacji na temat tych różnic. Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Pozdrawiam. Sławomir M.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!
Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące utworzenia punktu przedszkolnego, uprzejmie informuję że prawo nie przewiduje możliwości pozyskania dotacji od gminy/dzielnicy na otwarcie niepublicznego punktu przedszkolnego. Chciałbym natomiast przekazać Panu informację na temat podstawowych aktów prawnych w tym zakresie:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 j.t.)
2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r. nr 161 poz. 1080 z późn. zm.)

Być może na ten temat pomogą udzielić odpowiedzi instytucje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, które wydają pozytywną opinie w zakresie art. 82 ust. 2 pkt 3d ustawy o systemie oświaty:
- Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, ul. Kochanowskiego 21 tel 22 310 79 00
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, ul. Polna 1, tel 22 601 48 26

O dotacje można starać się w następujących miejscach:
1.    Fundacja Małych i Średnich przedsiębiorstw ul. Smocza 27, http://www.fund.org.pl/1372,kontakt.html
2.    Biuro Rozwoju Gospodarczego ul. Smolna 4, http://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/RG/default.htm
3.    Urząd Pracy – wniosek może złożyć wyłącznie osoba zarejestrowana jako bezrobotna

Może też Pan zainteresować się działaniem 10.1.4 RPO WM albo działaniem 8.3.1 RPO WM. 
Działanie 10.1.4 dotyczy dofinansowania na założenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego natomiast Działanie 8.3.1 tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych.
Po szczegółowe informacje należy się udać w przypadku 10.1.4 – do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  (ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, tel.: 022 542 20 00), w przypadku działania 8.3.1 – do Wojewódzkiego Urzędu Pracy (ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa tel. 22 578 44 00). 

Jeżeli chodzi o ogólną informację dotyczącą funduszy europejskich, mogę polecić adres Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa ul. Smolna 4, 00-375 Warszawa, tel.:(22) 443 03 69;
Bezpłatna infolinia: 0 800 6 7 8 9 10 11; 
W rozmowie z konsultantami z tego punktu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje dotyczące dopasowania swojego pomysłu na biznes z dofinansowaniami unijnymi. 

Mam nadzieję, że w/w informacje pomogą Panu w podjęciu decyzji.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

 

27. 2017-02-27 Szanowny Panie Burmistrzu, zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy rozpoczął się już odbiór techniczny łącznika SP nr 94, natomiast jeśli nie to kiedy się zacznie. Z poważaniem, Dorota T.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Informuję, że zostało wszczęte postępowanie dotyczące odbioru łącznika. W dniu 7 stycznia br. została przeprowadzona kontrola Straży Pożarnej. Natomiast 8 stycznia br. kontrolę przeprowadziła Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Obecnie oczekujemy na stanowiska obu tych instytucji, aby wystąpić do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie decyzji na użytkowanie. Po jej otrzymaniu łącznik zostanie przekazany dla potrzeb szkoły.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

28. 2017-01-24 W jednym z wywiadów udzielonego prasie lokalnej powiedzał pan o powstaniu /tworzeniu/ Rady Seniorów czy może pan udzielić szczegółów na ten temat. Z góry dziękuję za informację. Andrzej G.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że aktualnie do 9 lutego prowadzony jest nabór do Rady Seniorów dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wszystkie szczegóły dotyczące zgłaszania kandydatów dostępne są na naszej stronie internetowej - http://ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=2282 oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze naszego Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257. 

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

29. 2017-01-16 Witam, czy wiadomo już jakie będzie przeznaczenie obecnego Gimnazjum na ulicy Solipskiej po reformie oświaty? Czy sa już względem tego Gimnazjum jakieś plany? Magda Ch.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

W miejscu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej powstanie liceum ogólnokształcące. Na wszystkie pytania dodatkowe na pewno odpowie Dyrekcja Szkoły.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy
30. 2016-09-21 Czy jest możliwość wpływu Władz dzielnicy na mieszkańców - posiadaczy psów, aby utrzymywali swoich podopiecznych na swoich posesjach w odległości co najmniej 2 - 3 metrów od chodników, gdyż szczekanie jest uciążliwe, a jednocześnie wspomniane psy zachowują się agresywnie w stosunku do osób - użytkowników chodników? To samo dotyczy godzin wieczornych i nocnych, niestety "pieski" są wyjątkowo hałaśliwe. Krzysztof Z.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje Uchwała nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy .Zgodnie z Regulaminem  „Rozdział VI Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku” §28 - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi są następujące:

1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia. 
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego. 
3. Na terenie nieruchomości prywatnej pies może przebywać na swobodzie, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza jej teren. 

Ww. przepisy dotyczą uciążliwości zwierząt domowych. Dlatego też właściwą jednostką do przestrzegania w/w obowiązków zawartych  w Regulaminie jest Straż Miejska i do nich pod numer telefonu 986 należy kierować prośby o interwencję.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy