Zobacz odpowiedzi

Wyszukiwanie pytań
Pytanie:


Kryteria wyszukiwania:
  • wszystkie pytania
Ilość: 44
Nowe wyszukiwanie
Lp. Data Pytanie / Odpowiedź
21. 2017-01-24 W jednym z wywiadów udzielonego prasie lokalnej powiedzał pan o powstaniu /tworzeniu/ Rady Seniorów czy może pan udzielić szczegółów na ten temat. Z góry dziękuję za informację. Andrzej G.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Uprzejmie informuję, że aktualnie do 9 lutego prowadzony jest nabór do Rady Seniorów dzielnicy Włochy m.st. Warszawy. Wszystkie szczegóły dotyczące zgłaszania kandydatów dostępne są na naszej stronie internetowej - http://ud-wlochy.waw.pl/page/25,aktualnosci.html?id=2282 oraz w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze naszego Urzędu Dzielnicy Włochy, al. Krakowska 257. 

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

22. 2017-01-16 Witam, czy wiadomo już jakie będzie przeznaczenie obecnego Gimnazjum na ulicy Solipskiej po reformie oświaty? Czy sa już względem tego Gimnazjum jakieś plany? Magda Ch.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

W miejscu po zlikwidowanym Gimnazjum nr 112 przy ul. Solipskiej powstanie liceum ogólnokształcące. Na wszystkie pytania dodatkowe na pewno odpowie Dyrekcja Szkoły.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy
23. 2016-09-21 Czy jest możliwość wpływu Władz dzielnicy na mieszkańców - posiadaczy psów, aby utrzymywali swoich podopiecznych na swoich posesjach w odległości co najmniej 2 - 3 metrów od chodników, gdyż szczekanie jest uciążliwe, a jednocześnie wspomniane psy zachowują się agresywnie w stosunku do osób - użytkowników chodników? To samo dotyczy godzin wieczornych i nocnych, niestety "pieski" są wyjątkowo hałaśliwe. Krzysztof Z.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Na terenie m.st. Warszawy obowiązuje Uchwała nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy .Zgodnie z Regulaminem  „Rozdział VI Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku” §28 - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi są następujące:

1. Przy przewozie i przemieszczaniu zwierząt domowych, utrzymujący je zobowiązani są do stosowania środków ochrony, niezbędnych dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt oraz zachowania porządku publicznego i ochrony mienia. 
2. Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zakłócały spokoju domowego. 
3. Na terenie nieruchomości prywatnej pies może przebywać na swobodzie, o ile nieruchomość posiada ogrodzenie uniemożliwiające wydostanie się psa poza jej teren. 

Ww. przepisy dotyczą uciążliwości zwierząt domowych. Dlatego też właściwą jednostką do przestrzegania w/w obowiązków zawartych  w Regulaminie jest Straż Miejska i do nich pod numer telefonu 986 należy kierować prośby o interwencję.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

24. 2016-07-29 Dzień dobry Chciałam się z wrócić z prośbą dotyczącą udrożnienia studzienek kanalizacyjnych w ulicy Fajansowej. Przy każdym deszczu ulica ta staje się niedostępna dla pieszych gdyż woda opadowa nie odpływa z ulicy tylko stoi na jezdni oraz chodniku. Karolina J.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Odwodnienie tego  pasa ulicznego  odbywa się systemem studni chłonnych o określonej pojemności. W tym roku zleciliśmy wykonawcy oczyszczenie urządzeń odwadniających pas drogowy ul. Fajansowej. Termin wykonania przedmiotowych prac zaplanowano na przełom lipca i sierpnia 2016 r.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

25. 2016-05-23 Szanowny Panie, bardzo proszę o informację, kiedy rozpocznie się zapowiadana od kilku lat modernizacja ul. Zapustnej? To bardzo wygodne dojście do al. 4 czerwca z dwóch osiedli, a przez 3/4 roku można tam tylko ugrzęznąć w błocie. Możliwość zaparkowania auta też bardzo by się przydała. Z poważaniem M. Nowacka
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Remont nawierzchni ul. Zapustnej uzależniony jest od budowy kanalizacji. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji, inwestycja ta powinna rozpocząć się jeszcze w 2016 roku. 

Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, kanalizacja zostanie wykonana do końca 2017 roku. Po wykonaniu w/w inwestycji, Urząd Dzielnicy Włochy rozpocznie realizację nawierzchni drogi.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

26. 2016-04-25 Witam, jestem mamą 3-letniego dziecka, które w tym roku podczas rekrutacji nie dostało się do przedszkola. Wraz z mężem pracujemy na pełen etat, opłacamy podatki w Warszawie, dodatkowo do wybranego przez nas przedszkola uczęszcza nasz starszy syn. Nasza 3-letnia córeczka podczas rekrutacji zebrała 64 punkty i niestety nie dostała się do wybranej placówki. Okazało się, że do grupy 3-latków dostało się jedynie czworo dzieci (tych, które miały 324 punkty - na zebranie tylu punktów moje dziecko nie ma szans). Na liście oczekujących 3-latków jest ok. 200 nazwisk. W związku z tym mam pytanie - jakie KONKRETNIE kroki zamierzacie Państwo podjąć, aby rozwiązać ten problem? Zakładam, że dotyczy on wielu rodzin takich jak moja - gdzie rodzice pracują na pełen etat, a nie mają punktów za samotne wychowywanie dziecka (które już od początku jest kryterium mocno nadużywanym)? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Alicja S.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

W odpowiedzi na Pani pytanie w sprawie rekrutacji 3 letniego dziecka do przedszkola na rok szkolny 2016/17 uprzejmie informuję, że znowelizowana ustawa z dn. 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2016r. poz. 35) wprowadziła od  1 września 2016r. zmiany dotyczące m.in. 
•    obowiązku szkolnego dziecka (z 6 na 7 lat),
•    obowiązku przedszkolnego dla wszystkich dzieci 6-letnich,
•    obowiązku zapewnienia miejsca realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci  4 i 5 letnich. 

Sytuacja ta spowodowała, że dzieci 6-letnie - zgodnie z wyborem rodziców - mogą kontynuować edukację przedszkolną w przedszkolu w kolejnym roku szkolnym. Z tej możliwości skorzystało w Dzielnicy Włochy ponad 90% rodziców sześciolatków.

Ponadto, jak już wcześniej wspomniano, dzielnica ma obowiązek zapewnienia miejsc dla 4 i 5 latków. Dzieci 3 letnie z takiego prawa będą korzystały od 1 września 2017r. Następstwem tego jest ograniczona możliwość posiadanych przez przedszkola miejsc do rekrutacji dla 3-latków.

W systemie rekrutacyjnym do przedszkoli Dzielnica Włochy przygotowała dla tej grupy wiekowej łącznie 91 miejsc we wszystkich przedszkolach. Powyższe uwarunkowania spowodowały, że 147 dzieci trzyletnich ubiegających się o przyjęcie do przedszkoli w Dzielnicy Włochy z I priorytetu zostało nie zakwalifikowanych. Również nie wszystkie 4, 5, i 6 latki  biorące udział w rekrutacji zostały zakwalifikowane - jednak tym dzieciom zgodnie z zapisami ustawy jesteśmy w obowiązku wskazać miejsce edukacji przedszkolnej. Aktualnie rodzice dzieci zakwalifikowanych potwierdzają w terminie do 25 kwietnia wolę zapisu do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.

Dodatkowo trwa jeszcze rekrutacja do klas I szkół podstawowych. Mamy do czynienia również z sytuacjami, gdzie rodzice dzieci sześcioletnich, którzy potwierdzili kontynuację w przedszkolu, teraz z niej rezygnują na rzecz szkoły. To powoduje zwolnienie miejsca, które może zostać wykorzystane na potrzeby rekrutacji.

Biorąc wymienione powyżej uwarunkowania, Dzielnica Włochy na bieżąco monitoruje sytuację związaną z rekrutacją do przedszkoli i szkół podstawowych, a mianowicie: 

•    czy wszystkie dzieci, które zostały zakwalifikowane, będą miały w terminie do 25 kwietnia złożone potwierdzenie woli zapisu – jego brak skutkuje pojawieniem się wolnego miejsca, 
•    czy wszystkie wskazane miejsca edukacji przedszkolnej dla niezakwalifikowanych podczas rekrutacji dzieci 4, 5 i 6 letnich zostaną przyjęte i potwierdzone przez rodziców - brak potwierdzenia oznacza wolne miejsce,
•    monitorowanie przypadków rezygnacji  rodziców sześciolatków z edukacji w przedszkolu. 

Te działania będą miały wpływ na dalszą część postępowania rekrutacyjnego, które trwa do 31 sierpnia br.  pozwolą na uzyskanie informacji o dodatkowych możliwościach (wolnych miejscach) pod kątem dzieci 3 letnich.

Ponadto na potrzeby związane z rekrutacją do przedszkoli, w dwóch szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 87 i Szkoła Podstawowa nr 227) zostały utworzone oddziały przedszkolne oraz oddział zamiejscowy Przedszkola nr 60 przy ul. Rybnickiej 42/44 zlokalizowany w Zespole Szkół nr 17 przy ul. Promienistej 12a (dla dzieci 6-letnich).

Dodatkowo, Dzielnica Włochy, mając na względzie zaistniałą sytuację, bierze pod uwagę możliwość dodatkowych rozwiązań, które w znaczny sposób przyczyniłyby się do pozyskania dodatkowych miejsc dla tej grupy wiekowej. 

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

27. 2016-04-20 Dzień dobry, w planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Salomea jest przewidziana budowa ulicy oznaczonej jako 5KD-L (Jutrzenki "bis"). Czy jest już wiadomo, kiedy ma się rozpocząć budowa tej ulicy? Adam N.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na Pana pytanie informuję, iż nie został jeszcze zatwierdzony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Salomea. Pod koniec marca 2016 roku dostaliśmy informację z Wydziału Planowania Miejscowego w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, że projekt planu czeka na opinię prawną przed ponownym wyłożeniem.

Zgodnie z obowiązującym na dziś prawem, dopiero po uchwaleniu planu, właściciele będą mogli wystąpić do m.st. Warszawy o wykup działek pod budowę drogi. Również w związku z tym, że nadal nie wiadomo, kiedy plan zostanie zatwierdzony, nie byliśmy w stanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej umieścić tego zadania inwestycyjnego. 

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

 

 

28. 2016-04-19 Proszę o informację, czy jest realna szansa na wykonanie kanalizacji i nawierzchni ulicy Serwituty (odcinek między ul. Działkową i stacją WKD Salomea)w przewidywanym wcześniej terminie, tj. w 2018r.? Czy władze Dzielnicy Włochy mają informacje w tym zakresie i czy podejmują jakieś działania, aby wreszcie ucywilizować ten rejon Warszawy (ulica Serwituty znajduje się w granicach Warszawy od lat 50-tych XX wieku, więc termin oczekiwania na kanalizację chyba już nadszedł)? Anna G.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

W chwili obecnej dla obszaru Salomea opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. MPWiK zgłosiło do Urzędu m.st. W-wy i do Biura Architektury i Planowania Przestrzennego potrzebę zabezpieczenia terenu pod pompownię ścieków w 2012 roku.

Pod koniec marca 2016 roku dostaliśmy informację z Wydziału Planowania Miejscowego w Biurze Architektury, że projekt planu czeka na opinię prawną przed ponownym wyłożeniem. Jeśli zostanie wyłożony do końca czerwca, to jest szansa, że zostanie uchwalony jeszcze w tym roku. Wtedy Urząd m.st. Warszawy będzie mógł zabezpieczyć teren pod w/w pompownię.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

 

29. 2016-04-11 Witam, od kilku dni nad blokami przy Naukowej 6,4 przelatują lądujące samoloty. Biorąc pod uwagę bliskość CASTORAMY, gdzie parkują na chodniku sąsiadującym z ogrodzeniem posesji tiry z nieustannie włączonymi silnikami, oraz sąsiedztwo ruchliwej ulicy Popularnej, sytuacja staje się nie do zniesienia. Otwarcie okien jest niemożliwe ze względu na wzmożony hałas dodatkowo wspomnianą wyżej zmianą torów lotów. Proszę o informację, jak długo taka sytuacja będzie mieć miejsce oraz czy nie należy wspomnianego sklepu zobowiązać do zamieszczenia znaków, informacji o obowiązku gaszenia silników przez dostawców. Dziękuję za odpowiedź. Z wyrazami szacunku Katarzyna D.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Na początku kwietnia 2016 r. Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Włochy kontaktował się z Rzecznikiem Portów Lotniczych, który wyjaśnił, że obecnie trwa krótkotrwały remont pasa na lotnisku, który ma zakończyć się do 15 kwietnia 2016 r. Stąd wynika większe nasilenie hałasu samolotowego w okolicy m.in. ul. Popularnej.

W zakresie tirów przy Castoramie - skontaktujemy się z dyrekcją sklepu w celu skonsultowania ich stanowiska w tej sprawie oraz z ZGN Włochy w celu ewentualnego zrobienia pomiarów poziomu hałasu.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

30. 2016-03-15 Panie Burmistrzu. Czy istnieją plany rozbudowy infrastruktury umożliwiającej świadczenie usług internetowych przekraczających prędkość 50 mb/s na starych włochach ? Mieszkam na ulicy Cietrzewia, gdzie od lat monopol posiada TP s.a oraz Netia, świadcząca usługi na wykupionych od TP s.a. łączach. Maksymalna, nigdy nie doświadczona prędkość łącza w tym przypadku wynosi 20 mb/s , co nie spełnia obecnych wymagań technologicznych ! Wyjątkiem jest pewna prywatna firma świadcząca usługi po światłowodzie, jednak ograniczyli się do świadczenia usług na nowym osiedlu z wieloma lokalami oraz komunalnego budynku mieszkalnego po drugiej stronie ulicy. Czy nie czas, aby każdy na starych włochach miał prawo dostępu do szybkiego internetu? Z poważaniem. Łukasz K.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Pana pytanie wysłaliśmy do operatorów usług internetowych wymienionych w Pana liście. Oto odpowiedź p. Pawła Żyteckiego - Dyrektora ds. Projektów Strategicznych Netia S.A.

"Dziękujemy za skierowanie do nas niniejszego zapytania. Znamy bardzo dobrze sytuację w dzielnicy Stare Włochy wzdłuż ulicy Popularnej oraz w dzielnicy Nowe Włochy wzdłuż ulicy Chrościckiego. Nowe budynki mieszkalne, które pojawiają się w tej okolicy o liczbie mieszkań powyżej 30 – przykładowo Zielona Italia – mają już zapewnione usługi nawet powyżej 100Mbps. Problem wspomniany przez Pana dotyczy budynków jednorodzinnych, gdzie nie dociera infrastruktura światłowodowa, ani oferta sieci TV kablowej. W większości tych budynków Internet nie osiąga prędkości 10Mbps.
Powyższy stan rzeczy nie wynika z braku posiadania w tych obszarach infrastruktury światłowodowej szkieletowej (warstwa teletransmisyjna istnieje), ale z kosztów wybudowania nowej sieci światłowodowej dostępowej tj. do budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Koszty wybudowania tej sieci są zbliżone do kosztów wybudowania analogicznej sieci na terenach wiejskich lub małym miasteczku. Decydenci państwowi w poprzednich programach unijnych – np. 8.4 czy w obecnym programie POPC prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji – aktywnie wspierają budowę sieci światłowodowych na wsiach, przy równoczesnym założeniu, że w takich miejscach jak Stare czy Nowe Włochy pojawi się prywatny inwestor i okabluje światłowodami te obszary.
Zdaniem Netii, nie pojawi się, ze względu na identyczną do obszarów wiejskich specyfikę tego obszaru. Obecna mapa tzw. białych plam opublikowana przez Ministerstwo Cyfryzacji zawiera tylko niektóre budynki z tego obszaru zakładając, że reszta ma szerokopasmowy dostęp, bo jest blisko światłowodu. Specyfikę tych rejonów Netia nie raz przestawiała na spotkaniach w Ministerstwie Cyfryzacji jako przykład nie do końca odpowiedniego podejścia systemowego do tego typu obszarów. Z punktu widzenia całej dzielnicy Włochy czy m.st. Warszawa, obszar ma zapewniony dostęp do usług o przepływności powyżej 100Mbps, a z punktu widzenia mieszkańców to tylko statystyka, ponieważ oni tego dostępu nie mają.
Netia wielokrotnie wyliczała opłacalność inwestycji w te obszary Włoch, próbując znaleźć sposób na rozwiązanie tego problemu. Niestety, doszliśmy do wniosku, że bez dotacji na poziomie 30-40% nie istnieje opłacalny model.
Mam nadzieję, że inwestycja na tych obszarach będzie miała miejsce – jestem tym żywotnie zainteresowany, ponieważ mieszkam w tym rejonie i dysponuje łączem 9Mbps. Niestety, mając moją wiedzę, nie zakładałbym tam powstania sieci odpowiadającej na obecne potrzeby mieszkańców.

Z poważaniem
Paweł Żytecki
Dyrektor ds. Projektów Strategicznych
Prokurent
Netia S.A."

Ze swojej strony mogę dodać tylko, iż jako mieszkaniec Starych Włoch, również jestem żywo zainteresowany zwiększeniem szybkości usług internetowych. Jednak niestety decyzja taka, w żaden sposób nie należy do kompetencji Urzędu Dzielnicy Włochy, ani nawet Urzędu m.st. Warszawy.

Z poważaniem.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy