Rewitalizacja

UCHWAŁA NR XXXVII/948/2012
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 31 maja 2012 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/995/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 (z późn. zm.[2])) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

 

Mikroprogram Rewitalizacji dla Dzielnicy Włochy
Karta projektu
Jak zgłosić propozycję projektu do Mikroprogramu Rewitalizacji Dzielnicy Włochy

Wyślij Kartę projektu na: rewitalizacjawlo@um.warszawa.pl

 

Czym jest rewitalizacja?

Rewitalizacja - oznacza proces zmian przestrzennych, technicznych, społecznych i gospodarczych, podjętych w interesie publicznym, których celem jest wyprowadzenie obszaru z sytuacji kryzysowej, przywrócenie mu dawnych funkcji bądź znalezienie nowych funkcji oraz stworzenie warunków do jego dalszego rozwoju z wykorzystaniem jego cech endogenicznych.

Ponadto wyróżnić należy następujące pojęcia:

Sytuacja kryzysowa - oznacza szereg szkodliwych i niszczycielskich procesów dotykających przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa oraz gospodarki, które doprowadziły do degradacji danego obszaru.

Program rewitalizacji - oznacza opracowany, przyjęty i koordynowany przez gminę wieloletni program działań w sferze przestrzeni, urządzeń technicznych, społeczeństwa i gospodarki zmierzający do wyprowadzenia obszaru z sytuacji kryzysowej oraz stworzenie warunków do dalszego rozwoju obszaru.

Obszar objęty programem rewitalizacji - oznacza obszar, dla którego opracowano i wdraża się program rewitalizacji, w tym cały, lub część obszaru w sytuacji kryzysowej.

Projekt rewitalizacyjny - oznacza działanie, będące częścią programu rewitalizacji, realizowane na konkretnym obszarze, w konkretnym czasie, z określonymi kosztami i w celu uzyskania określonych wyników.

Obszar projektu rewitalizacyjnego - oznacza część obszaru programu rewitalizacji obejmującą grupę nieruchomości, gdzie realizowany ma być projekt rewitalizacyjny.

Działania wspierające w dzielnicach miast o szczególnej potrzebie rozwoju muszą spełniać przede wszystkim dwa wymogi:

  • po pierwsze wymagane jest skoncentrowane i dokładnie zorientowane na cel zastosowanie wszystkich dostępnych zasobów i programów; w tym celu należy stworzyć optymalne formy organizacyjne.
  • po drugie konieczny jest program przewodni, który zapewni kompleksową koordynację procesu rozwoju miasta. Wdrożenie programu wymaga zogniskowania wszystkich istniejących zasobów i działań mających na celu poprawę stanu obszaru objętego programem, szczególnie w takich dziedzinach jak kwestie socjalne, zatrudnienie, gospodarka, komunikacja oraz odnowa urbanistyczna. Zintegrowane planowanie programowe posiada obok swojego właściwego zakresu zadań związanych z planowaniem interwencji na danym obszarze znaczącą funkcję spinającą, której celem jest włączenie innych programów i innych zasobów finansowych.

Źródło: Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013.

Zapraszamy na miejską stronę rewitalizacji: rewitalizacja.um.warszawa.pl.