Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji dla Dzielnicy

Zespół Funduszy Europejskich i Rewitalizacji dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 414
tel.: (+48) 22 443 42 09

Kierownik
Łukasz Jarosz
Zakres działań:
  • inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich – w zakresie właściwości Dzielnicy,
  • koordynacja projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania ze środków funduszy europejskich,
  • pomoc w przygotowaniu i opiniowanie wniosków aplikacyjnych wydziałom dla dzielnicy i jednostkom organizacyjnym m.st. Warszawy, przekazanym do kompetencji Dzielnicy  – pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych
  • składanie – pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz Biura Pomocy i Projektów Społecznych (w zakresie projektów nieinwestycyjnych) – wniosków do Instytucji Wdrażających/Pośredniczących o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę,
  • prowadzenie dzielnicowego mikroprogramu rewitalizacji, jego bieżące monitorowanie oraz sporządzanie propozycji aktualizacji, w tym przedkładanie Zarządowi Dzielnicy wniosków w tym zakresie,
  • analiza formalno-merytoryczna przydatności projektów zgłaszanych do realizacji na obszarach objętych rewitalizacją, w tym projektów zgłoszonych przez beneficjentów zewnętrznych, w szczególności pod kątem zbieżności z celami Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy,
  • rewitalizacja m.st. Warszawy w części dotyczącej dzielnicy w zakresie realizowanych przez nią zadań – we współpracy z Biurem Polityki Lokalowej i Rewitalizacji.