Zespół Radców Prawnych dla Dzielnicy

Zespół Radców Prawnych dla Dzielnicy
al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
pok.: 416, 417
tel.: 22 443 43 47
fax: 22 443 43 20

Kierownik
Anna Torosiewicz
Zakres działań:

Do zakresu działania Zespołu Radców Prawnych dla Dzielnicy Włochy należy – z wyłączeniem spraw, które na podstawie regulaminu organizacyjnego Urzędu należą do właściwości Biura Prawnego – obsługa prawna Członków Zarządu Dzielnicy, Rady Dzielnicy, Wydziałów dla Dzielnicy i delegatur, wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a także prowadzenie innych spraw przekazanych regulaminem organizacyjnym Urzędu, w szczególności:

1) wydawanie opinii prawnych w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy,
w tym w sprawach związanych z organizacją Urzędu Dzielnicy;
2) wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym wykonywanie zastępstwa procesowego w sprawach:
    a) dotyczących nieruchomości położonych na terenie Dzielnicy, w tym nieruchomości Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta,
    b) o ogłoszenie upadłości podmiotów, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2015 r.
poz. 233, z późn. zm.) mających siedzibę na obszarze Dzielnicy, bez względu na wysokość wierzytelności m.st. Warszawy,
    c) dotyczących roszczeń m.st. Warszawy z tytułu nakładów należnych m.st. Warszawie, poniesionych przez m.st. Warszawa lub jego poprzednika prawnego – Skarb Państwa na budynki położone na obszarze dzielnicy, zwrócone byłym właścicielom w związku z art. 5 dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. z 1945 r. Nr 50, poz. 279, z późn. zm.), jak również powództw związanych ze skutkami zwrotu przedmiotowych nieruchomości, w tym powództw wzajemnych oraz powództw o odszkodowania, bez względu na wartość podmiotu sporu;
3) przygotowywanie dokumentów i pism procesowych w postępowaniach sądowych prowadzonych przez radców prawnych Zespołu;
4) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania posłów, senatorów oraz radnych w zakresie zadań realizowanych przez Zespół;
5) obsługa kancelaryjno-biurowa Zespołu, w tym:
    a) prowadzenie ewidencji pism przychodzących i wychodzących oraz czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentów,
    b) prowadzenie repertorium spraw sądowych,
    c) prowadzenie terminarza rozpraw sądowych,
    d) prowadzenie rejestracji opinii prawnych i opiniowanych umów;
6) archiwizowanie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) przekazywanie do Wydziału Organizacyjnego dla Dzielnicy Włochy lub wprowadzanie, w porozumieniu z Wydziałem Organizacyjnym dla Dzielnicy Włochy, na stronę internetową Urzędu Dzielnicy aktualnych informacji dotyczących zadań realizowanych przez Zespół;
8) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej Burmistrza i zastępców Burmistrza, w tym:
    a) prowadzenie rejestrów pism wpływających i wychodzących z sekretariatów, według odrębnie określonych zasad,
    b) prowadzenie spraw związanych z obsługą spotkań oraz interesantów, spotkań i narad  z udziałem Burmistrza, zastępców Burmistrza, kierowników podstawowych komórek organizacyjnych Urzędu Dzielnicy i kierowników jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy,
    c) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Dzielnicy lub Burmistrza oraz przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy,
    d) prowadzenie wykazu upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Zarządowi Dzielnicy, Burmistrzowi, innym członkom Zarządu Dzielnicy oraz pracownikom Urzędu Dzielnicy, a także przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu Dzielnicy,
    e) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta oraz poleceń Burmistrza,
    f) koordynacja wdrażania podpisu elektronicznego w Urzędzie Dzielnicy oraz współpraca z Biurem Informatyki i Przetwarzania Informacji w zakresie wydawania certyfikatów do kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
    g) prowadzenie książki kontroli Urzędu Dzielnicy, w tym wykazu protokołów z kontroli, wystąpień i zaleceń pokontrolnych - wg odrębnie ustalonych zasad,
    h) monitorowanie terminowości opracowywania projektów odpowiedzi Urzędu Dzielnicy na interpelacje, interwencje, zapytania i wnioski posłów i senatorów, radnych Rady m.st. Warszawy oraz radnych Rady Dzielnicy.