Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro

Tytuł:Budowa budynku Przedszkola sześciooddziałowego przy ul. Parowcowej w Warszawie UWAGA: wyjaśnienie treści SIWZ (data 27.03.2019); uwaga - (2) wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ (w tym terminu składania i otwarcia ofert); UWAGA (3) zmiana treści SIWZ; uwaga (4) zmiana treści SIWZ
Numer sprawy:PNS 9/2019
Tryb:Przetarg nieograniczony
Rodzaj:Roboty budowlane
Wartość (limit):poniżej 5 548 000 euro
Data zamieszczenia postępowania:2019-03-21
Termin składania ofert:2019-04-15 godz. 10:00
Pliki: