FORT V WŁOCHY

FORT V WŁOCHY - ZIELONY TEREN REKREACYJNO-SPORTOWY 

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z informacjami na temat prac na terenie zabytkowego Fortu V Włochy, usytuowanego na terenie Starych Włoch, które są prowadzone na Forcie od 2008 roku, a dodatkowo na które w 2017 r. udało się pozyskać środki unijne w kwocie ponad 4,2 mln zł na urządzenie tego terenu do 2022 roku.

_________________________________________________________________________________________________________

Pismo ws. podasadzenia 10 szt. drzew >>

Decyzja W/484/2019 >>

_________________________________________________________________________________________________________

Z przyczyn niezależnych od Urzędu Dzielnicy, przetarg na odnowienie lewej części czoł Fortu V Włochy został unieważniony. Wpłynęła tylko jedna oferta, która przewyższała kwotę, jaką Urząd zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o ponad 300.000 zł. Urząd nie ma możliwości zwiększenia środków finansowych, więc postępowanie przetargowe (po modyfikacjach umowy) zostanie przeprowadzone jeszcze raz

Informacje na temat unieważnienia znajdą Państwo na stronie - www.ud-wlochy.waw.pl/page/539,zamowienia-publiczne-powyzej-30000-euro.html?id=678

_________________________________________________________________________________________________________

Prezentacja ze spotkania, które odbyło się 27 czerwca 2018, w związku z przygotowaniami do realizacji koncepcji otwartego terenu rekreacyjno-sportowego - TUTAJ>>

Aktualny projekt zagospodarowania Fortu V Włochy - TUTAJ>> 

Prezentacja pracowni architektoniczno-konserwatorskiej ,,Fronton" - TUTAJ>

Program funkcjonalno-użytkowy otwartego terenu rekreacyjno-sportowego Fortu V Włochy - TUTAJ>>
_____________________________________________________________________________________________________

Fort V Włochy z kolejnym dofinansowaniem unijnym na ponad 4,2 mln zł.!

Miasto Stołeczne Warszawa przygotowało projekt „Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy” i złożyło wniosek o dofinansowanie go w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020. Projekty zostały dobrze ocenione i została podpisana umowa na dofinansowanie, które jest wdrażane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uzyskane dla naszej dzielnicy środki do ponad 4,2 mln zł.

Przygotowane do renowacji tereny zielone to m.in. Fort V Włochy, w okolicy ul. Ryżowej i Dojazdowej. Fort ma 8,5 ha powierzchni. Dziś też jest to teren zielony, ale po renowacji stanie się atrakcyjniejszym miejscem odpoczynku, rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Projekt zakłada utworzenie zorganizowanego, zielonego terenu rekreacyjno-wypoczynkowego.

Dzielnica Włochy sukcesywnie od kilku lat przywraca świetność zabytkowemu Fortowi V Włochy, m.in. uporządkowano zieleń, zrekonstruowano przejścia przez koszary, kamienny bruk, wały forteczne, wykonano aleję spacerową, nasadzono krzewy i kwiaty, powstało też boisko do piłki nożnej w ramach budżetu partycypacyjnego. W ramach nowego projektu unijnego przybędą tu place zabaw dla dzieci, miejsce do ćwiczeń dla dorosłych, stoły do gier planszowych, w ping ponga, szachy terenowe oraz boisko do siatkówki plażowej. Wykonane zostaną kompleksowe prace ziemne – oczyszczenie i utylizacja odpadów z fosy, wzmocnienie skarp, odtworzenie ziemnych elementów fortyfikacji itp. Będą też nowe ciągi spacerowe, ławki, kosze na śmieci. Prace przy zieleni obejmują posadzenie drzew i krzewów (m.in. dębów, brzóz, róż okrywowych), urządzenie trawników-łąk, rozmieszczenie karmików dla ptaków oraz „hoteli” dla owadów. 

Informacje na stronie - http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/trzy-parki-z-dofinansowaniem

Projekt pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy dofinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa: 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
Tytuł projektu: Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy
Wartość projektu: 28 826 960,00 zł
Wkład m.st. Warszawy: 7 214 044,00 zł
Wartość dofinansowania z Funduszy UE: 21 612 916,00 zł
Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa
Jednostki realizujące projekt: Urząd Dzielnicy Włochy, Zarząd Zieleni Miejskiej m.st. Warszawy

Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
 
Zaprojektowanie i wykonanie terenu zieleni o symbolice historycznej na terenie Fortu V Włochy
 
W wyniku konkursu uzyskaliśmy 62 pkt.
Kwota inwestycji: 4 159 860,00 zł
• Dokumentacja projektowa – 184 500,00 zł
• Roboty budowlane- zieleń – 3 542 400,00 zł
• Roboty budowlane- infrastruktura techniczna- 432 960,00 zł 
Nadzór inwestorski: 98 400,00 zł
Inwestycja zaplanowana jest do 30 listopada 2021 r
 
Harmonogram aplikowania o środki z Unii Europejskiej
 
listopad 2016 - decyzja miasta dot. startu w konkursie 
listopad-grudzień 2016 – uzgodnienia z m.st. Warszawa i kompletowanie dokumentów: 
• koncepcja zagospodarowania terenu, 
• program funkcjonalno-użytkowy, 
• oświadczenia, 
• harmonogramy itp.
grudzień 2016 – opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie
marzec 2017 - opublikowana 1-sza lista rankingowa, decyzja pozytywna
kwiecień 2017 - protest od decyzji NFOŚiGW – ocena merytoryczna II stopnia
wrzesień 2017 - konkurs rozstrzygnięty pozytywnie 
listopad 2017 - podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą, czyli NFOŚiGW

_________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy do zapoznania się z planem rewitalizacji Fortu V Włochy. Wizualizacje pokazują, w jakim kierunku chcemy rozwijać Fort, by przywrócić mu jego historyczną formę, a także dostosować go do funkcji rekreacyjno-sportowej. 

Dziś mało już kto pamięta, że decyzja o budowie twierdzy fortowej Warszawa w 1879 roku, była ważnym motorem przyspieszającym rozwój stolicy (dzięki budowie powstał m.in. system kanalizacji i wodociągów). 

Fort Włochy to jeden z fortów "Twierdzy Warszawa". Wybudowano go w latach 80-tych XIX wieku. Miał służyć osłonie linii kolejowej Warszawsko-Wiedeńskiej oraz podejść obcych wojsk pod miasto od strony zachodniej. Część pofortecznego terenu zajmuje cmentarz.

Od 2008 roku Urząd Dzielnicy Włochy, we współpracy ze służbami konserwatorskimi, stara się przywrócić historyczną wszystkich dostępnych elementów Fortu, by ocalić go od dewastacji i zniszczenia, a także przystosować do funkcji rekreacyjno-sportowej. W ciągu 6 ostatnich lat udało się:

 • wykonać aleję spacerową po stronie przeciwskarpy,
 • wyprofilować i pogłębić wały forteczne na części lewego barku,
 • zrewaloryzować koszarową część poterny -  przejście przez koszary szyjowe, z zachowaniem oryginalnych fragmentów rosyjskich lamperii,
 • zrekonstruować środkową część poterny w formie brukowanej alei osłoniętej gabionami i wałami ziemnymi,
 • zrekonstruować 8 kominów wentylacyjnych na koszarach szyjowych,
 • odtworzyć lewą drogę forteczną prowadzącą do placu przed koszarami,
 • wybudować aleję łączącą lewą drogę forteczną z ul. Dojazdową,
 • wykonać schody terenowe prowadzące z przeciwskarpy do fosy w rejonie ul. Dojazdowej, 
 • zbudować boisko typu Orlik,
 • usunąć, na terenach objętych pracami, zieleń inwazyjną niszczącą historyczne elementy obiektu.

Na kolejne prace, na terenie Fortu V Włochy, Dzielnica posiada -  zagwarantowane w wieloletnim planie finansowym - środki do 2017 roku. W planach jest:

 • rekonstrukcja części placu przed koszarami,
 • rewaloryzacja prawej drogi fortecznej,
 • remont elewacji  i kazamatów koszar szyjowych,
 • oświetlenie placu przed koszarami i innych elementów obiektu,
 • rekonstrukcja wału głównego i fosy wraz z murem oporowym przeciwskarpy,
 • wykonanie schodów terenowych umożliwiających zejście z przeciwskarpy do fosy,
 • wykonanie alejki w fosie fortu,
 • rekonstrukcja ramp, ziemnych stanowisk artyleryjskich i  innych historycznych form ziemnych,
 • zakładanie trawników i nasadzenia krzewów w celu wyróżnienia historycznych form ziemnych,
 • wykonanie ścieżki historyczno – edukacyjnej,
 • objęcie terenu fortu systemem monitoringu wizyjnego.