Deklaracja

Deklaracja dostępności

Nazwa podmiotu publicznego

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2011-11-07
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-02-04

Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dokłada wszelkich starań aby strona internetowa dostępna pod adresem www.ud-wlochy.waw.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię oraz oprogramowanie.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń dotyczących dokumentów lub plików opublikowanych na stronie, ponieważ:
- opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- są obszerne, a ich opracowaniem zajmowały się różne wydziały i instytucje,
- pochodzą z różnych źródeł przez co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
- zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
- część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
- niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
- na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia,
- do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem,
- niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki,
- brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu,
- niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
- niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki,
- na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.
- stronę internetową można powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-14. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: wlochy.promocja@um.warszawa.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu 22 443 44 44.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Otworzy się Rzecznika Praw Obywatelskich

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Dostępność architektoniczna

Data sporządzenia 2020-03-30

Budynek Urzędu m.st Warszawy, al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa

W budynku Urzędu dzielnicy Włochy mieści się: Wydział Organizacyjny, Wydział Obsługi Rady, Wydział Architektury i Budownictwa, Wydział Budżetowo-Księgowy, Wydział Nieruchomości, Wydział Infrastruktury i Inwestycji, Wydział Kadr, Wydział Prawny, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Wydział Kultury oraz Inicjatyw Obywatelskich, Wydział Zamówień Publicznych, Wydział Zasobów Lokalowych, Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń, Zespół Informatyki, Wydział Oświaty i Wychowania, Wydział Obsługi Mieszkańców, Zespół Spraw Społecznych, Wydział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych, Zespół Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydział Funduszy Europejskich, Sportu i Rekreacji, Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy, Delegatura Biura Administracji i Spraw Obywatelskich, Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Opis sposobu dojazdu

Budynek znajduje się przy al. Krakowskiej 257 między ulicą Bakalarską, a Podborską.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie www.ztp.waw.pl

Pieszo
Dojścia piesze są od al. Krakowskiej , ul. Podborskiej i ul. Bakalaskiej. Na najbliższych skrzyżowaniach al. Krakowskiej z ul. Bakalarską oraz al. Krakowskiej z ul. Hynka, gdzie znajdują się przystanki tramwajowe i autobusowe, przejścia dla pieszych posiadają sygnalizację świetlną bez sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik w al. Krakowskiej po stronie budynku Urzędu jest podzielony na pas dla pieszych i rowerzystów. Na trasie dojścia do budynku nie ma przeszkód.     

Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Warszawa Rakowiec znajduje się w odległości ok. 500 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów lub windy.

Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się:
na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Łopuszańską i Hynka: Hynka 06 (kierunek Włochy/Bemowo: 189, 401, 504), Hynka05 (kierunek Służewiec: 141, 189,401), Hynka 02 (kierunek Okęcie: 141,328, N38, N88), Hynka01 (kierunek Ochota: 328, N38, N88) w odległości ok 100 m.

na skrzyżowaniu al. Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz02 (kierunek Okęcie:328, N38, N88), Włochy-Ratusz01 (kierunek Ochota: 328, N38, N88) – w odległości do 50 m.

Tramwajem
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się na skrzyżowaniu alei Krakowskiej z ul. Bakalarską: Włochy-Ratusz03 (kierunek Ochota: 7,9,15), Włochy-Ratusz04 (kierunek Okęcie: 7,9,15) w odległości do 50 m.

Samochodem
Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przed budynkiem Urzędu na parkingu, z dojazdem od strony ul. Podborskiej (wyjazd do ul. Bakalarskiej). Jest 4 wydzielone miejsca postojowe specjalnie oznakowane.

Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek

Wejście do budynku i obszar kontroli
Główne wejście do budynku znajduje się w centralnej części od strony al. Krakowskiej jak i od parkingu usytuowanego po drugiej stronie budynku. Wejście od strony al. Krakowskiej jest wyposażone w drzwi  otwierane ręcznie, natomiast wejście od strony parkingu, gdzie znajdują się miejsca postojowe dla osób niepełnoprawnych jest wyposażone w drzwi automatyczne (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dodatkowe wejścia dla pracowników znajdują się od strony północnej i południowej).

Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na elewacji znajduje się oznakowanie wejścia  z tablicą Urzędu Miasta. Hol wejściowy jest przestronny, jasny z oznakowaniem dotykowym na posadzce
dla osób niewidomych i słabowidzących. Punkt informacyjny znajduje się blisko wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego. W holu głównym na parterze znajduje
się dojście do dwóch wind osobowych. Na parterze budynku znajduje się kilka sal obsługi Interesantów oraz punkt podawczy/kancelaria z obniżoną ladą z zapewnioną możliwością podjazdu do lady. Na parterze (tak jak na każdym piętrze budynku) znajduje się także toaleta dla niepełnosprawnych.

Komunikacja wewnętrzna budynku
Korytarze
Korytarze na piętrach są szerokie, umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze prowadzą wzdłuż budynku w środkowej jego części zapewniając komunikację pomiędzy strefą otwartą  a strefą zamkniętą (z kontrolą dostępu) oraz holem przy windach. Korytarze są wydzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem (kontrola dostępu do strefy zamkniętej) bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są oznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami. Niektóre drzwi do pomieszczeń są wyposażone w kontrolę dostępu.
W budynku na każdym piętrze przy windach znajdują się oznaczenia brajlowskie oraz tablice informacyjne (tyflorgaficzne) z numerami pokojów i poszczególnych komórek organizacyjnych.

Schody
Budynek posiada dwie klatki schodowe z kontrola dostępu wejścia na każdą kondygnację. Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone
są w jednostronne poręcze. Na parterze znajdują się ograniczniki wejścia na poziom minus 1.

Windy
Budynek wyposażony jest w dwie windy osobowe. Oznakowanie przycisków wypukłe,  przyciski mają oznakowania brajlem. Komunikaty dźwiękowe informują o numerze piętra.

Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
Brak pętli indukcyjnych w budynku. W holach gdzie znajduje się obsługa Interesantów znajdują
się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejce osób oczekujących.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Dostęp do tłumacza PJM jest w Wydziale Obsługi Mieszkańców na parterze budynku.

Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim.

Pomieszczenia sanitarne
Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku. Drzwi
do toalety wyposażone są w samozamykacz. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości
i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnością zlokalizowana na końcu korytarza strefy zamkniętej. W toalecie jest przestrzeń manewrowa. Brak systemu przywoławczego. Miska ustępowa umieszczona jest na wprost wejścia na niskiej wysokości i wyposażona w obustronne poręcze. Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia. Mechanizm do zamykania drzwi jest obrotowy i niewielkich rozmiarów.

Pomieszczenia konferencyjne lub inne kluczowe miejsca w budynku
Sale konferencyjne oznaczone są tabliczkami. Brak pętli indukcyjnej. Drzwi szerokie umożliwiające swobodny wjazd osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Sale wyposażone są w systemy audiowizualne.

Ewakuacja z budynku
Brak widny do celów ewakuacyjnych. Ewakuacja odbywa się dwiema klatkami schodowymi.

 

Deklaracja dostepności pdf