Władze

Rada dzielnicy wybiera zarząd dzielnicy w liczbie od 3 do 5 osób. W dzielnicach do 100000 mieszkańców zarząd dzielnicy liczy 3 osoby. W skład zarządu dzielnicy wchodzi burmistrz dzielnicy, jego zastępca lub zastępcy oraz pozostali członkowie zarządu, jeżeli statut dzielnicy tak stanowi.

Wybór burmistrza następuje w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Pozostali członkowie zarządu wybierani są na wniosek burmistrza zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym.

 

Pozostałe informacje:
- statut dzielnicy
- wewnętrzny regulamin działalności Urzędu Dzielnicy
- podział zadań między członków Zarządu Dzielnicy Włochy