Zobacz odpowiedzi

Wyszukiwanie pytań
Pytanie:


Kryteria wyszukiwania:
  • wszystkie pytania
Ilość: 51
Nowe wyszukiwanie
Lp. Data Pytanie / Odpowiedź
1. 2019-03-18 W Aktualnościach pod datą 22 lutego pojawiła się informacja, że jeżeli do 31 marca 2019 r. nie otrzyma się zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to należy wnieść opłatę z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. Z drugiej strony Prezydent m. st. Warszawy takie zaświadczenie ma obowiązek wydać do końca 2019 roku, więc należy przypuszczać, że nikt nie otrzyma zaświadczenia do 31 marca 2019 r. Zaświadczenie to ma jedynie potwierdzać fakt przekształcenia, a nie wywoływać samego przekształcenia, które nastąpiło już z mocy prawa w dniu 1 stycznia 2019 r. 1. Proszę więc o informację, po co właściciel gruntów ma wnosić opłatę z tytułu użytkowania wieczystego, skoro jest już właścicielem, a nie użytkownikiem wieczystym? 2. Czy U. D. Włochy już wie, że są grunty, które nie spełniają warunków zapisanych w art. 1 ust. 2 Ustawy o przekształceniu? 3. Czy tak sformułowana informacja nie jest próbą ściągnięcia opłat, które w tym momencie nie są należne? 4. Czy U. D. Włochy wypłaci odsetki za czas dysponowania środkami finansowymi w okresie, kiedy były one nienależne? 5. Czy informacja o konieczności wniesienia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 r. jest jednolita w całej Warszawie, czy obowiązuje tylko w dzielnicy Włochy? Łączę wyrazy szacunku, Artur z osiedla Jadwisin
Odpowiedź:

Szanowny Panie,
w odpowiedzi na wiadomość z dnia 17 marca 2019 r. uprzejmie informuję, że obowiązek zapłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności tego gruntu powstaje dopiero z chwilą uzyskania przez właściciela gruntu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Pozostawanie przez użytkownika wieczystego w przeświadczeniu co do przekształcenia z mocy prawa nie wpływa na treść obowiązku wnoszenia opłaty za użytkowanie wieczyste, jak również nie usprawiedliwia ewentualnej zwłoki w regulowaniu należności z tego tytułu. Do czasu potwierdzenia przez organ faktu przekształcenia użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa, użytkownik wieczysty powinien wnieść opłatę za użytkowanie wieczyste w dotychczas obowiązującej wysokości. Jeżeli nieruchomość spełniać będzie kryteria określone w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2019r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dokonana wpłata może zostać zaliczona na poczet rocznej opłaty za przekształcenie lub, po zgłoszeniu organowi stosownego zamiaru, pomniejszyć zobowiązanie właściciela gruntu wynikające z ustalonej opłaty jednorazowej. W przypadku powstania nadpłaty, na wniosek właściciela, kwota zostanie zwrócona.
Jednocześnie na użytkownikach wieczystych gruntów, które nie podlegają przekształceniu z mocy prawa, w dalszym ciągu spoczywa obowiązek uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste z zachowaniem terminu płatności określonego w art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
Ogłoszenie dotyczące wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste za rok 2019 ma jedynie charakter informacyjny – to użytkownik wieczysty decyduje czy wniesie taką opłatę i czy dokona tego w ustawowym terminie.
Zasada wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste jest jednolita dla całej Warszawy i dodatkowo jest poparta stanowiskiem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Urząd Dzielnicy Włochy nie posiada wiedzy na temat akcji informacyjnych prowadzonych przez pozostałe dzielnice.
Na terenie dzielnicy Włochy znajdują się nieruchomości, które nie spełniają przesłanek określonych w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2019r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Dodatkowo wyjaśniam, że Urząd Dzielnicy Włochy sukcesywnie wydaje zaświadczenia potwierdzające przekształcenie dla nieruchomości, które te przesłanki spełniły.

Artur Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Włochy

2. 2019-02-07 Uprzejmie proszę o udzielenie informacji dlaczego w Dzielnicy Włochy za wydanie 1 decyzji (zezwolenia) na lokalizację dwóch zjazdów publicznych pobierana jest opłata w dwukrotnej wysokości (82 zł x 2) skoro jest to opłata za decyzję a nie za każdy zjazd?
Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Informuje , że zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1044. ze zm.)  wspomniana przez Pana opłata  odnosi się do wydania zezwolenia na lokalizację obiektów  a nie ich ilości. W związku z powyższym prosimy o złożenie wniosku do Wydziału Budżetowo - Księgowego o zwrot nienależnie pobranej opłaty skarbowej wysokości 82 zł, ze wskazaniem nr rachunku, na który zwrot ma być przelany.


Artur Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Włochy

 

3. 2019-02-05 Po raz kolejny zwracam się z pytaniem do Pana Burmistrza o informację, kiedy jest realna szansa na wykonanie kanalizacji i nawierzchni ulicy Serwituty (odcinek między ul. Działkową i stacją WKD Salomea. Od kilku lat kolejne terminy są przesuwane. Czy rzeczywiście trzeba czekać z tą inwestycją do czasu zatwierdzenia planu zagospodarowania dla tego rejonu? Bo to raczej szybko nie nastąpi. Czy władze Dzielnicy Włochy mają informacje w tym zakresie i czy podejmują jakieś działania, aby wreszcie ucywilizować ten rejon Warszawy (ulica Serwituty znajduje się w granicach Warszawy co najmniej od lat 50-tych XX wieku, więc termin oczekiwania na kanalizację chyba już nadszedł? Anna
Odpowiedź:

Szanowna Pani,

Chciałbym Panią poinformować, że budowa kanalizacji ściekowej zostanie wykonana przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w roku 2024. Remont ulicy Serwituty możliwy będzie do przeprowadzenia dopiero po ukończeniu budowy kanalizacji.
Z wyrazami szacunku,

Artur Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Włochy

4. 2019-01-30 W nawiązaniu do ustawy uwłaszczeniowej z dniem 1 stycznia 2019 r. dot. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, które przekształca się w prawo własności tych gruntów mam pytanie, kiedy Urząd wystąpi do mieszkańców z konkretną ofertą wykupu tego prawa, jakie będą zastosowane procedury. proszę o dokładne informacje, ewentualnie do kogo zgłaszać chęć wykupu.
Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, dochodzi z mocy prawa. Oznacza to, że jeżeli grunt spełnia warunki opisane w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności, od 1 stycznia 2019 roku dotychczasowi użytkownicy wieczyści stają się właścicielami gruntu.

W ciągu 12 miesięcy od dnia przekształcenia Warszawiacy otrzymają z urzędów zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wraz z informacją o wymaganej opłacie. Oznacza to, że Urząd Dzielnicy Włochy nie wystąpi z ofertą wykupu prawa. Nie ma potrzeby występowania z wnioskiem o wydanie zaświadczenia, ponieważ zostanie ono wydane z urzędu w ciągu 12 miesięcy od momentu przekształcenia. Ustawa daje możliwość złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, ale to wiąże się z opłatą skarbową w wysokości 50 zł.

Samo przekształcenie jest odpłatne. Za przekształcenie obowiązuje opłata w wysokości 20 rocznych opłat przekształceniowych - opłaty te odpowiadają wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste jaka obowiązywałaby w 2019 r. Szczegółowe informacje na temat opłaty przekształceniowej zostaną zawarte w zaświadczeniu potwierdzającym przekształcenie. Aby skorzystać z 98%  bonifikaty przewidzianej dla dotychczasowych użytkowników wieczystych gruntów m.st. Warszawy zabudowanych na cele mieszkaniowe należy poczekać na zaświadczenie będące potwierdzeniem przekształcenia.

Wraz z wnioskiem o udzielenie 98% bonifikaty od opłaty jednorazowej w związku z Uchwałą Nr LXXV/2128/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r., należy jednocześnie złożyć  wniosek o dokonanie jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia. Dla użytkowników gruntów Skarbu Państwa – w przypadku płatności z góry dokonanej w 2019 r., aktualnie obowiązuje bonifikata w wysokości 60 proc., która w kolejnych latach maleje o 10 pproc. rocznie.

Odnośnie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe znajdujących się dotychczas w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa należy zasięgnąć dodatkowych informacji, w tym w sprawie wniosków o bonifikatę, w Zarządzie Mienia Skarbu Państwa w Warszawie przy ul. Prostej 69.

Z poważaniem,

Artur Wołczacki - Burmistrz Dzielnicy Włochy

5. 2019-01-17 Dzień dobry. Mam pytanie odnośnie wymagalności obowiązku odśnieżania chodników przylegających do posesji. Do kogo i w jaki sposób zgłosić fakt nie odśnieżania i nie usuwania oblodzenia chodnika? Dodam że fakt ten był wielokrotnie zgłaszany poprzez Warszawski Numer Interwencyjny 19115,na życzenie mogę podać numery zgłoszeń, jak również Straży Miejskiej. Niestety bez skutecznie. Dodam że sytuacja powtarza się co roku. Jest to odcinek prowadzący do przedszkola i co za tym idzie mocno uczęszczany. Sytuacja ma miejsce na ul. Potrzebnej, pomiędzy numerami 4 a 8 włącznie.
Odpowiedź:

Szanowny Panie,

Poniżej przekazuję odpowiedź Burmistrza na zadane przez pana pytanie:

W odpowiedzi na wiadomość z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na chodnikach przy posesjach, uprzejmie informuję, że wszelkie interwencje w związku z nieprzestrzeganiem obowiązków w tym zakresie (nałożonych przez Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwałę Nr XIV/292/2015 Rady m.st. Warszawy w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy na właścicieli czy zarządców nieruchomości), należy zgłaszać na numer 19115, do Straży Miejskiej na telefony interwencyjne 986, 22 823 73 88, elektronicznie: ot3@strazmiejska.waw.pl lub pisemnie na adres: III Oddział Terenowy Straży Miejskiej, ul. Przemyska 18, 02-361 Warszawa.

Jednocześnie informuję, że egzekwowanie przepisów w związku z utrzymaniem czystości i porządku należy wyłącznie do Straży Miejskiej. Jeśli dotychczasowe interwencje nie przyniosły skutku, problem należy zgłaszać ponownie. Urzędowi Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nie przysługują niestety żadne kompetencje w tej kwestii.

Artur Wołczacki – Burmistrz Dzielnicy Włochy

6. 2018-12-17 Szanowny Panie Burmistrzu, W poprzedniej kadencji radna Klaudia Jastrzębska - przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego walczyła z ciężarówkami rozjeżdżającymi nasze lokalne uliczki w Nowych Włochach np. ul. Kraszewskiego, Tumska czy Potrzebna. Na wszystkich tych ulicach jest zakaz wjazdu pojazdów ciężarowych powyżej 10 ton lecz niestety kierowcy samochodów ciężarowych nic sobie z tego nie robią i jeżdżą nimi na skróty do betoniarni i innych podobnych miejsc na Odolanach. Uprzejmie prosiłbym o przyjrzenie się tej sprawie, zgłaszana była zarówno do ZDM jak i na policję (wydział ruchu drogowego) lecz niestety nic to nie dało. Może jedynym wyjściem jest cofnięcie pozwolenia na użytkowanie gruntów na Odolanach przez ww. firmy? pozdrawiam serdecznie, Marcin Krzemiński
Odpowiedź:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wiadomość z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie ruchu samochodów ciężarowych ul. Kraszewskiego oraz ul. Tumską, uprzejmie informuję, że Zespół Infrastruktury dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy zlecił wykonanie projektu organizacji ruchu na strefę ograniczenia ruchu do 3,5 tony dla ulic: Kraszewskiego, Notecka, Parowcowa, Tumska, Chrościckiego oraz Dźwigowa. Obecnie procedowane jest zatwierdzenie projektu w Biurze Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy. Projekt zostanie wprowadzony w życie po zatwierdzeniu.

Jednocześnie informuję, że Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy już kilkukrotnie wnioskował o objęcie wspomnianego rejonu wzmożoną kontrolą ze strony służb porządkowych.

Natomiast odnośnie cofnięcia pozwoleń na użytkowanie terenu przez firmy łamiące przepisy ruchu drogowego informuję, że firmy te dzierżawią grunty od PKP, w związku z czym niestety nie ma możliwości, by Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy cofnął pozwolenia, których sam nie wydaje.

Artur Wołczacki – Burmistrz Dzielnicy Włochy

7. 2018-12-06 Szanowny Panie Burmistrzu, z czego wynika, że we Włochach po raz kolejny nie będzie tej zimy miejskiego lodowiska? Takie lodowiska są w wielu innych dzielnicach i często bezpłatnie (https://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,rusza-sezon-lyzwiarski-brczeka-16-miejskich-lodowisk,280746.html). Kiedy to się zmieni? Dziękuję.
Odpowiedź:

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na wiadomość z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie utworzenia miejskiego lodowiska we Włochach uprzejmie informuję, że w ubiegłych latach w naszej dzielnicy lodowiska znajdowały się w różnych lokalizacjach: na terenie Szkoły Podstawowej nr 87 przy ul. Malowniczej 31, na terenie Parku Kotańskiego oraz na terenie Placu Wolności przy ul. Dymnej (lodowisko sztuczne zrealizowane w ramach budżetu partycypacyjnego).

W Szkole Podstawowej lodowisko mieściło się na terenie boiska do gry w piłkę nożną. Działało w godzinach prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w okresie zimowym, oraz po godzinach pracy szkoły. Korzystali z niego głównie uczniowie, inne osoby pojawiały się sporadycznie. Osoba obsługująca pracę lodowiska przekazywała nam informacje o wysokich kosztach obsługi i niewielkim wykorzystywaniu płyty lodowiska. Po kilku latach z lodowiska zrezygnowano.

W Parku Kotańskiego lodowisko znajdowało się w dwóch lokalizacjach: najpierw na terenie boiska, jednak po kilku miesiącach, na prośbę mieszkańców, lodowisko przeniesiono bliżej Al. Krakowskiej. W tym miejscu funkcjonowało jeden sezon. Na skutek interwencji mieszkańców okolicznych bloków, którym przeszkadzał hałas, lodowisko rozebrano i oddano do wykorzystania przez Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy.

Z kolei przy ul. Dymnej w ciągu kilku miesięcy, z lodowiska skorzystało jedynie kilka osób. Ponieważ lodowisko z płyt sztucznych nie spełniało oczekiwań mieszkańców, po interwencjach również zostało zdemontowane.

Poprzedni Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy nie przewidział w budżecie dzielnicy środków finansowych na utworzenie i utrzymywanie lodowiska w sezonie 2018/2019. Obecny Zarząd Dzielnicy rozważy taką możliwość w przyszłości po przeanalizowaniu priorytetów inwestycyjnych, kosztów i możliwości.

Artur Wołczacki – Burmistrz Dzielnicy Włochy

8. 2018-07-10 Panie Burmistrzu, jesteśmy w trakcie kupowania mieszkania przy ulicy Instalatorów. W związku z tym mam klika pytań. 1) czy na instalatorów pojawi się więcej autobusów; jedna linia 306 to trochę mało a na dodatek nie jeździ w weekendy?; 2) czy ulica Instalatorów będzie trochę odnowiona bo jakość nawierzchni pozostawia wiele do życzenia? Paweł C.
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Zarządcą ul. Instalatorów jest Zarząd Dróg Miejskich. Kilkakrotnie omawialiśmy z nimi sytuację ww. ulicy. ZDM ma więc śwaidomość, że ul. Instalatorów wymaga kompleksowej przebudowy, w związku z brakiem odpowiedniej podbudowy oraz odwodnienia, a także brakiem chodników.

ZDM, zgodnie z sugestami dzielnic, opracował listę ulic wymagających kompleksowej przebudowy ze względu na ich stan techniczny. Lista została przekazana do Biura Polityki Mobilności i Transportu do wprowadzenia tych inwestycji do planów wydatków majątkowych m.st. Warszawy. Ulica ta została poddana ocenie wielokryterialnej przez Biuro Polityki Mobilności i Transportu. Jej wyniki zostały przekazane do Biura Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju. Do czasu kompleksowej przebudowy droga będzie objęta bieżącym utrzymaniem.

Odnośnie kursowania linii 306 w weekendy informujemy, że Zarząd Transportu Miejskiego rozważa możliwości wprowadzenia przedmiotowego autobusu do kursowania w soboty i niedziele, ale co do terminu  wprowadzenia nie zostaliśmy jeszcze powiadomieni. Rozmowy na ten temat były prowadzone już kilkakrotnie i mamy nadzieję, że nasze sugestie zostaną wzięte pod uwagę.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włochy

9. 2018-06-18 Panie Burmistrzu! Zwracam się z pytaniem odnośnie wręcz plagi osób wciskających przechodniom papierosy bez banderoli przy ul. Bakalarskiej oraz od strony wjazdu do budynku Urzędu Dzielnicy Włochy. Od strony Bakalarskiej nie da się przejść chodnikiem nie będąc zaczepionym. Policja/SM sto metrów dalej wypisuje mandaty za parkowanie, podczas gdy nieopodatkowany i odstraszający od okolicy handel kwitnie w najlepsze. Z drugiej strony jest wjazd do UM - niemalże zawsze na wjeździe stoi grupka kilkunastu osób (głównie niepolskiego pochodzenia), która barykaduje cały wjazd łaskawie się rozchodząc jak wjeżdża samochód, oczywiście przy okazji świecąc papierosami. Dlaczego przez tyle czasu nic z tym procederem nie zostało zrobione? Jaką to wizytówkę daje Urzędowi Miasta, skoro wszystko dzieje się dosłownie pod jego nosem?
Odpowiedź:

Szanowny Panie!

Po uzyskaniu odpowiedzi od wydziałów merytorycznych uprzejmie informujemy, że Urząd Dzielnicy Włochy wielokrotnie prowadził i prowadzi rozmowy z zarządcą targowiska, czyli  Spółką „Nasz Rynek” wynajmującą teren od Przedsiębiorstwa Gospodarki Maszynami Budownictwa „Warszawa” Sp. z o.o. (więcej informacji o przedsiębiorstwie - https://pgmbw.bip.um.warszawa.pl/default.htm ), ze Strażą Miejską, Policją oraz służbami Urzędem Celno-Skarbowym. 

Także znajdująca się w naszym Urzędzie Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest w tym zakresie w stałym kontakcie ze służbami porządkowymi. Z jej inicjatywy kilkakrotnie przeprowadzone zostały zorganizowane akcje wszystkich służb, w trakcie których zabezpieczono znaczne ilości papierosów, tytoniu i alkoholu bez polskich znaków akcyzy. 
W maju br. odbyła się także Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Dzielnicy Włochy, na której przedstawione były problemy związanych z targowiskiem. Komendant Komisariatu Policji Warszawa Włochy zobowiązał się zwiększyć liczbę patroli w rejonie bazaru.

Organizowane są również spotkania grup osiedlowych z mieszkańcami Dzielnicy, w których uczestniczą przedstawiciele Straży Miejskiej i Policji i relacjonują działania, jakie podejmują  w sprawie Bakalarskiej. Wydział Administracji Gospodarczej Dzielnicy Włochy we własnym zakresie monitoruje zasady funkcjonowania parkingu poprzez zgłaszanie interwencji do odpowiednich służb w przypadku naruszania przepisów o ruchu drogowym. W marcu zwróciliśmy się do zarządcy targowiska o zamkniecie wejść na teren targowiska od strony Parkingu UD, gdzie naszą intencją jest wykluczenie stojących grup osób nagabujących do nielegalnej sprzedaży, zlikwidowanie ruchu pieszego w pasie drogowym w miejscu zwężenia drogi dojazdowej na teren parkingu UD, oraz zminimalizowanie problemu zastawiania miejsc parkingowych. Niestety nasza prośba pozostała bez odpowiedzi. 

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że targowisko przy Bakalarskiej to trudny dla miasta temat, ale niestety nie zależy w żadnej mierze od naszych decyzji, a z naszej strony robimy wszystko co leży w zakresie naszych kompetencji, by tę sytuację poprawić i minimalizować uciążliwość bazaru dla mieszkańców.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włoch

10. 2018-06-12 Szanowny Panie Burmistrzu ponownie zadaję pytanie odnośnie prac na ulicy Aksamitnej w obrębie ulicy Szyszkowej i Krótkiej. Kiedy planowane są jakieś prace związane z wykonaniem kanalizacji i położeniem nawierzchni asfaltowej. Czujemy się zapomniani przez gminę, nic na naszej ulicy się nie dzieje już od wielu lat. Z poważaniem Joanna K.
Odpowiedź:

Szanowna Pani!

Wykonanie wymienionych przez Panią prac na ul. Aksamitnej na odcinku od ul. Szyszkowej do ul. Krótkiej nastąpi po uprzednim wybudowaniu przez MPWiK kanalizacji sanitarnej. Niestety nie mamy wpływu na harmonogram ich prac, ani na terminy rozstrzygania przetargów/zapytań.

Wiemy, że MPWiK zaplanowało realizację tych robót w tym roku, po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy robót. Mamy nadzieję, że MPWiK wyłoni wykonawcę w tym roku i ich prace przebiegną zgodnie z harmonogramem.

Wtedy nasz Urząd po zakończeniu prac przez MPWiK będzie mógł wejść z remontem nawierzchni. Dodatkowo planujemy w tym roku modernizację istniejącego oświetlenia ulicznego.

Michał Wąsowicz - Burmistrz Dzielnicy Włoch